The Gate – där staden möter landskapet

I Malmö södra utkanter planeras en större kontorsanläggning. Planen består av fem lameller som likt solstrålar riktar sig ut mot landskapet. Projektet består av en tydlig landskapssida, med dagvattenhantering, biotoper och öppna gräsmarker med träddungar. Den andra sidan, områdets entré, består av angöringsytor och en grön cirkulär plats för hela området.

ÅR: 2016
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Malmö
BESTÄLLARE: Annehem
SAMARBETSPARTNER: Sydark arkitekter

Platsen ligger i södra Malmö, precis där det öppna kulturlandskapet möter den utvidgade staden.

Sammanhanget. Mellan trafikled, gårdarna, slätten och trädridåer.

Illustrationsplan över The Gate

Gårdsplanen. Den gröna kärnan. Här kan besökare och de människor som arbetar i byggnaderna fika, sitta på gräset samtidigt som kärnan blir ett blickfång från gata och fönster. Golvet är en körbar zon för angöring med plats för både handikappsparkeringar och möblerbara zoner för uteserveringar.

Illustration av en uteplats mellan två byggnader.