Energibryggan anläggs

By 2021-01-22 nyheter

Arbetet med nya Energibryggan i Jönköping är igång. Sydväst ansvarar för gestaltningen av Munksjökajen etapp 3. Sträckan binder samman den framtida Munksjöstaden med stadens centrala delar. Ambitionen är att öppna upp Munksjöns västra strand och möjliggöra för allmänheten att för första gången ta sig runt sjön utan att behöva lämna vattnet.

Energibryggan är en långsmal sträcka där en generös gång- och cykelväg är en given funktion. En riklig vegetation med buskar, träd och perenner följer gång- och cykelvägens svepande dragning. Ett antal platsbildningar, bland annat utegym och brygga mot vattnet skapar platser för vistelse.

Ett staket som avskärmar befintlig industriverksamhet är nödvändig men dess slingrande form längs stråket förstärker Energibryggans rumslighet.

 

Brygga för vistelse, i söderläge. Vackra utblickar mot Munksjön
Flygbild över Energibryggan med yta för utegym och riklig vegetation som följer gång- och cykelbanans svepande rörelse