Planprogram för Kassmyraåsen på samråd

By 2022-09-05 nyheter

Området omfattar ca 180 ha och är placerat mellan Tumba och Vårsta i Botkyrka kommun. Programmet visar hur området kan utvecklas till en levande stadsmiljö med höga rekreativa värden. Stor hänsyn har tagits till de unika förutsättningar och utmaningar som finns för området. Strukturen är uppbyggd kring en ny huvudgata som löper genom området. Bebyggelsen är placerad i landskapets varierade topografi och bildar ett sammanhängande nätverk av grannskap. Arbetet med planprogrammet har skett i samverkan med fastighetsägare i området samt Botkyrka kommun. Projektgruppen har bestått av Structor, &Rundquist och Sydväst. Samrådsperioden är 5 september till och med 7 november.

Läs mer om planprogrammet för Kassmyraåsen på Botkyrka kommuns hemsida här eller se programhandlingen i sin helhet här

Föreslagen strukturplan för Kassmyraåsen
Visionsbild över grön korridor genom området

Flygvy från Vårta blickandes norrut