Kassmyraasen_Huvudgata_

Planprogram för Kassmyraåsen på samråd

Området omfattar ca 180 ha och är placerat mellan Tumba och Vårsta i Botkyrka kommun. Programmet visar hur området kan utvecklas till en levande stadsmiljö med höga rekreativa värden. Stor hänsyn har tagits till de unika förutsättningar och utmaningar som finns för området. Strukturen är uppbyggd kring en ny huvudgata som löper genom området. Bebyggelsen är placerad i landskapets varierade topografi och bildar ett sammanhängande nätverk av grannskap. Arbetet med planprogrammet har skett i samverkan med fastighetsägare i området samt Botkyrka kommun. Projektgruppen har bestått av Structor, &Rundquist och Sydväst. Samrådsperioden är 5 september till och med 7 november.

Läs mer om planprogrammet för Kassmyraåsen på Botkyrka kommuns hemsida eller se programhandlingen i sin helhet.

Föreslagen strukturplan för Kassmyraåsen-
Visionsbild över grön korridor genom området.
Flygvy från Vårta blickandes norrut.