Torget mot norr

Barrikaden i Helsingborg antagen

På uppdrag av Helsingborgs stad har Sydväst gestaltat allmän plats intill nya bostäder och idrottshall samt agerat beställarstöd i detaljplaneprocessen för Barrikaden. Förslaget drar nytta av den nyetablerade Helsingborgsexpressen där den intilliggande hållplatsen blivit en ny central punkt när Fredriksdal och Drottninghög kopplas samman.

Gestaltningen av landskap inom Barrikaden innefattar en ny torgyta mellan idrottshall och bostadsbebyggelse, parkytor för fördröjning av skyfall samt nya gång- och cykelvägar. Stort fokus ar legat på trygghetsaspekter och varierande upplevelser. 

”-En utmaning har varit att hantera nivåskillnaden mellan Vasatorpsvägen och Fyrverkargatan för att skapa rörelsemönster där gestaltning av ramp- och trapplösningar känns som en naturlig del av platsen. Även ytorna för den stora mängd dagvatten som måste fördröjas inom detaljplanen har knådats rejält för att ge en så realistisk bild som möjligt av ytornas utbredning och hur de kan berika platsen. I slutänden kommer Fredriksdal få ett torg och en mötesplats som saknas i dagsläget”, säger Tobias Starck, landskapsarkitekt på Sydväst. 

Exploateringen och detaljplanen är en del i omvandlingen av Drottninghög och Fredriksdal när stadsdelarna förtätas och blir mer stadsmässiga. Idrottshallen är ritad av Arkitektgruppen i Malmö och bostadskvarteret av Karin Petterssons Arkitektbyrå.

Nivåhantering mellan Fyrverkargatan (till vänster) och Vasatorpsvägen (till höger)