Sydväst_Västra esplanaden_vy IV

Ny esplanad i Lund

Tillsammans med Lunds kommun har vi utvecklat en modern gatumiljö där den rika växtligheten ger bättre lokalklimat, ökad biologisk mångfald och är en stor del av platsens identitet. På Esplanadens södra sida ges vegetation en mer naturlik karaktär och på den norra sidan förstärks gatans flikighet med en mer uppbruten och exotisk miljö. I uppdraget har också två viktiga platser ingått. Portplatsen, entrén till Västerbro samt CEPA-platsen i området centrala delar.

Västra Esplanaden i centrala Lund blir den nya stadsdelen Västerbros huvudgata, med fokus på gång-, cykel- och lokaltrafik. Esplanaden blir fullt utbyggd ca 1 km lång och går i samma sträckning som det gamla badtåget till Bjärred i början av 1900-talet. 

Läs mer om stadsdelen Västerbro via Lunds kommun

SKAPA HELHET. En esplanad - som kopplar samman platser. Delsträckor med olika funktioner och i varierande kontext.

Den södra sidan
– skugga från bebyggelse
– kraftfullare grönska
– vegetation som bildar Esplandens ryggrad/helhet
– ekosystemtjänster, ex biologisk mångfald och dagvattenhantering

Den norra sidan
– soligt
– sociala platser/vistelse
– flexibilitet och variation
– lokal identitet

Gatans olika sidor
ÖVERSIKTSPLAN
En esplanad, varierade upplevelser
PORTPLATSEN. Portplatsen har många olika “lägen” och förutsättningar som gör att miljön kan upplevas splittrad. Målet har varit att skapa ett sammanhängande karaktär över hela platsen, framförallt genom ett genomgående markmaterial.
PORTPLATSEN MARKMATERIAL
Västra Esplanden är en modern tolkning av den traditionella esplanaden där de gröna inslagen ger gatans dess karaktär. Målet är att gatan ska vara ett bra exempel på hur stadsmässighet, ekologiska och sociala värden och klimatanpassning kan förenas till en intressant och hållbar miljö.