Sydväst_Berga trädgårdsstad_vy

Förslaget för Berga trädgårdsstad

Nu har vi presenterat vårt förslag för Berga trädgårdsstad i östra Eslöv. Vår strukturplan utgår från den klassiska trädgårdsstaden som förebild kombinerat med höga hållbarhetsambitioner. Den viktigaste identitetsbäraren i förslaget är de gröna miljöerna som binder samman delområdena i den nya stadsdelen med resten av Eslöv. Med de senaste decenniernas minskade grönytor känns det angeläget att låta mellanrummen få större utrymme och framtidens trädgårdsstad byggas av just det gröna.

De två andra förslagen i det parallella uppdraget är framtagna av White arkitekter och Fojab. De tre alternativa strukturerna för Berga trädgårdsstad presenterades på Eslövs kommuns stadsutvecklingsdag som är en del av näringslivsdagarna Därför:Eslöv. Se mer av förslagen och läsa mer om Eslövs kommuns arbete med utvecklingen av Östra Eslöv, en 180 ha stor stadsdel öster om järnvägen.

I vårt förslag skapar ett kraftfullt parkstråk, ”den gröna loopen”, ett rekreativt stråk runt hela centrala Eslöv.
Kopplingen blir en ovärderlig resurs som främjar aktivitet och vistelse samtidigt som den skapar en tydlig identitet för hela staden. Berga trädgårdsstad markerat i rött (nordöst)

Bebyggelse och grannskap
Förslaget innehåller två övergripande kvarterstyper, Trädgårdskvarteren och Friodlartomterna. Trädgårdskvarteren innebär en flexibel disposition där valet av typologier kan bestämmas av kommun/byggaktör. Förespråkade typologier här innefattar mindre flerbostadshus, radhus och/eller kedjehus. Kvarteren präglas av något mindre egna tomter och i stället större gemensamma grönytor för odling, lek och samvaro.

Friodlartomterna möjliggör för småhusbebyggelse genom villor, radhus eller kedjehus. De större trädgårdarna skänker gröna kvaliteter till gaturummen samtidigt som villabebyggelse möjliggörs på ett trädgårdsstadsmässigt sätt.

Vårt förslag för strukturplan för Berga trädgårdsstad. Stort fokus har lagts på att finna mindre grannskapsenheter och rimliga etapputbyggnader
Förslagen presenterades i samband med Eslövs kommuns näringslivsdagar "Därför:Eslöv". Fotograf Christoffer Borg Mattisson
Fotograf Christoffer Borg Mattisson
Fotograf Christoffer Borg Mattisson