VY-Museiparken

Kajpromenad med översvämningsskydd

På uppdrag av Uddevalla kommun har Sydväst tillsammans med Sweco och Bohusgeo arbetat fram en förstudie med lösningsförslag på hur staden ska skyddas mot översvämningar. Arbetet med Kajpromenad med översvämningsskydd grundar sig på tre viktiga problemställningar:

  • Uddevallas centrala delar drabbas återkommande av översvämningar vid höga havsnivåer. Förväntad havsnivåhöjning kommer att förvärra situationen och det finns därför ett ökande behov av att skydda den befintliga staden och dessutom skapa förutsättningar för fortsatt stadsutveckling.
  • På grund av ras- och skredrisk är stora delar av dagens kajmiljöer avspärrade. För att åter igen göra Uddevallas möte med vattnet tillgängligt måste dessa områden säkras.
  • Uddevalla behöver fortsätta att utveckla och förädla sina offentliga miljöer. Det gäller inte minst stadens möte med vattnet där attraktiva stadsmiljöer kan gynna folk- och båtliv och stärka Uddevallas marina profil.

Den fördjupade förstudien innehåller samtliga viktiga förutsättningar för att kunna projektera bygget av ett översvämningsskydd längs Bäveån. Förstudien säkerställer väsentliga tekniska lösningar samt föreslår idéer om gestaltning delsträcka för delsträcka. Den utgör också ett underlag för ansökningar i tillståndsprocessen vid ett genomförande.

Läs förstudien i korthet, eller rapporten i sin helhet: