Klimatkvarter Malmö_gatuvy_Sydväst

Malmös klimatkvarter

Hur kan ett klimatkvarter i Malmö se ut som inte bara är robusta mot klimatförändringar utan också fokuserar på ekologiskt hållbara och sociala aspekter? Och hur skapas ett dialogverktyg som kan fungera som stöd i konceptutveckling, planering och projektering av Klimatkvarter i Malmö? Det var några av frågorna som ställdes med Klimatkvarter i Malmö.

På uppdrag av Malmö stad har vi tagit fram förslag och illustrationer på hur ett klimatkvarter i Hyllie kan utvecklas och se ut. På samma sätt har White och Tredje Natur arbetat med motsvarande frågor i Rosengård och Nyhamnen. Inom projektet har det dessutom tagits fram en matris som stöd för planering-, förslags- och projektering av hållbara stadsmiljöer.

En spännande, lärorik och lustfylld uppgift med intressanta diskussioner har resulterat i ett material som förhoppningsvis är användbart för många. Tack alla inblandade för ett givande samarbete!

Kvarterets gård är stor och medger att ett flertal funktioner får plats. En grund i förslaget är att ta tillvara den goda matjord som finns på platsen och att undvika att massor transporteras bort. Ett böljande landskap med låga partier för öppen dagvattenhantering och högre liggande områden med plats för sociala samvaro, vidlyftig lek och ”lugn och ro” ger en varierad och mångfunktionell miljö. Markens topografi tillsammans med soligare och mer skuggiga partier ger en gård med många olika biotoper och hög biodiversitet.
För att skapa olika boendeformer, ett bra lokalklimat och möjlighet till effektiva solcellsanläggningar är kvarteret uppdelat i en större byggnadsvolym mot norr och flera mindre byggnader mot söder. Bebyggelsen omsluter en större grön gård med portiker och öppningar som skapar kontakt mellan gården, gatorna och parken men som också fungerar som skyfallsleder. Generellt för både kvarter och allmän plats är att hårdgöra så liten yta som möjligt och att ta tillvara på den goda jordmån som finns på platsen.