Vy Smedslyckans park_Sydväst

Naturnära i Uddevalla

Utvecklad allmän plats och gröna värden i samband med exploatering. Detaljplanen för Bidevindsvägen i Uddevalla är nu laga kraftvunnen. Projektet innebär förtätningar med byggrätter för bostäder och centrumverksamhet i stadsdelen Skogslyckan.
Sydväst har på uppdrag av Uddevalla kommun bidragit med strategisk rådgivning och gestaltning av allmän platsmark under detaljplaneprocessen samtidigt som en idéstudie tagits fram för hur Smedsdalen på sikt kan bli en stadsdelsskog med ökade rekreativa kvaliteter. Visionen är ett Smedsdelen som kopplar samman stadsdelarna runtom, blir en mötesplats för de boende och ett lockande utflyktsmål för besökare från andra stadsdelar.

”Ledstjärnan i vårt arbete har varit att omvandla varje problem till en möjlighet för att åstadkomma en bättre gestaltad livsmiljö”, säger Åsa von Malortie, ansvarig arkitekt.

Skogslyckan är ursprungligen byggt på 1960-talet i anslutning till en dramatisk och delvis svårtillgänglig, skogbevuxen dalgång. I samband med exploatering genom förtätning förädlas befintliga vardagsmiljöer till områdespark genom att addera funktioner och tillgängliga parkvägar som följsamt anpassas till och accentuerar terrängen. På så sätt kan den nya gestaltningen också integrera skyfallsmagasin ovan mark och nya öppna dagvattenlösningar. Tidigare klippta gräsytor utvecklas till naturtyper som återfinns i Smedsdalen för att ge inblick i och skapa intresse för innehållet i stadsdelsskogen.

”En utmaning har varit att inom en befintlig trafikseparerad struktur med biltrafik i fokus, ge plats för sammanlänkade attraktiva stadsrum för människor, trots de begränsningar topografin och budget för genomförande har utgjort”, berättar Jenny Rüter, landskapsarkitekt

Läs mer om projektet genom Uddevalla kommuns hemsida.

Illustrationsplan för detaljplan. Illustration av Sydväst och Uddevalla kommun
Den samlande stadsdelsskogen. Stadsdelsskogen blir en samlingsplats för människor från olika stadsdelar och bostadsområden. Parkstråk och igenkänningsbara element leder in och skapar en naturlig övergång från bostadsområden och gator till den vildare naturen
Varsamhet med värdekärnan (bokskogen) Människor bjuds in att ta del av vad naturen har att erbjuda, på naturens villkor. Anlagda platser läggs utanför värdekärnan. Spänger och broar skyddar mot slitage
Illustration utveckling av Smedsdalens stadsdelsskog