swedish-architects-declare

Sydväst i arkitektupprop för klimatet

Sydväst har skrivit under den svenska versionen av klimatuppropet Architects Declare.

Sveriges Arkitekter arrangerar uppropet enligt den brittiska förlagan, vars syfte är att samla arkitektbranschen kring klimatfrågor. Byggbranschen står för en stor andel av Sveriges växthusgasutsläpp, vilket måste förändras – snabbt. Här har vi som verkar i branschen ett ansvar. Sydväst har valt att gå in som en Founding Signatory/värd tillsammans med flera av landets ledande arkitektkontor.

“Stora klimatförändringar, är tillsammans med pågående förlust av biologisk mångfald en av de största utmaningarna i vår tid – en dubbel kris. Hur vi utformar byggnader och samhällen har stor inverkan på miljön och byggindustrin står idag för nästan 40 procent av energirelaterade koldioxidutsläpp (CO2). Dessutom har byggsektorns alla delar och faser av projekt en betydlig påverkan på såväl landskap som miljö.

Om vi ska kunna möta samhällets behov utan att överskrida jordens ekologiska resurser, kommer det att krävas ett paradigmskifte inom bygg- och samhällsbyggarbranschen. Tillsammans med kunder och byggherrar kommer vi att behöva utveckla och utforma våra byggnader, möbler, städer, landskap, samhällen och infrastruktur som odelbara enheter i ett större, ständigt förnybart och självförsörjande system.

Den forskning och teknik som behövs för att påbörja en omställning finns redan nu tillgänglig, men vi saknar en kollektiv ansats för att implementera dem. Vi ser denna brist och åtar oss att gemensamt verka för att stärka våra arbetsmetoder och skapa arkitektur som i alla skalor har en mer positiv inverkan på världen, med hänsyn till miljö och klimatpåverkan.”

Läs mer om Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency och skriv under uppropet.