Starno

Sydväst presenterar bostäder vid gammalt stenbrott

På uppdrag av Karlshamns kommun har Sydväst tagit fram förslag på hur området Stärnö Sjöstad kan utvecklas. Stärnö, halvön utanför centrala Karlshamn ska exploateras med bostäder, publika platser och viss verksamhet, mitt i ett unikt skärgårdslandskap. Stärnö innehåller redan idag strövområden och ett tidigare stenbrott. Spåren av diabasbrytningen syns idag tydligt i landskapet, bland annat genom en 25 meter hög bergvägg och två djupa hål. Kombinationen av den dramatiska industrihistorien, hav och skärgård samt de varierade kanterna mot vattnet skapar unika förutsättningar.

I förslaget till strukturplan för Stärnö Sjöstad har Sydväst tagit fasta på att skapa en robust struktur som ger en hög flexibilitet och möjliggör olika exploateringsgrader, utbyggnad över tid samt variation i boendeformer. En viktig aspekt har varit förhållningssättet till det unika industrilandskapet. För att hantera denna stora skala har extra fokus lagts på den mindre och nära skalan i gestaltningen både av bebyggelsen och mellanrummen. Stärnö Sjöstads grannskapskvarter tar sin utgångspunkt i generaliteten i Karlshamns rutnätsplan, men skalas ner för att tillskapa unika egenskaper och stor variation med egen identitet runt om i strukturen.

Uppdraget har innefattat två alternativa scenarion med olika grad av exploatering. Sydväst har föreslagit ca 220 alternativt 330 bostäder beroende på exploatering.