Sydväst_Partille_axometri

Vinst i Partille!

Nu står det klart att det team vi utgjort tillsammans med Malmström Edström och Linnarc valts ut som samarbetspartner i det fortsätta arbetet med stadsutveckling längs Säveån i centrala Partille. I samarbete med Partille kommun har Svenska Hus låtit genomföra ett parallellt uppdrag för platsen. Området, alldeles intill Partille Arena strax utanför Göteborg ligger strategiskt placerat och blir en naturlig fortsättning av utvecklingen av centrum.

Vårt förslag, ”I allas Å-syn” innehåller bostäder, verksamheteter, förskola samt flertalet publika platser och stråk. Förslaget lyfter fram Säveån som en tillgång och som knyter ihop den nuvarande strukturen i Partille Port. Planarbetet fortsätter nu där vårt förslag ligger till grund för en ny detaljplan, denna beräknas vara färdig 2025. Vi tackar Svenska Hus och Partille kommun för det fortsatta förtroendet och ser fram emot att fördjupa gestaltningen av denna spännande nya stadsdel.

Läs mer om Svenska Hus planer för kvarteren vid Partille Port

Strukturen
Å-stadens strukturplan bygger på tanken att skapa en integrerad stadsmiljö präglad av Säveåns gröna å-rum. Grönskan letar sig in mellan huskropparna genom bostadsgårdar och gränder. Den centrala Aktivitetskilen är ett samlande rum som starkt sammankopplar Partille i norr och söder om Säveån.

Strukturen är öppen mot å-landskapet och erbjuder kontakt och utsikt med grönska och vatten. Längs Gamla Kronvägen är bebyggelsen högre och antar en tydlig kvartersindelning, detta är stadsgatan genom staden och stadsdelen. Å-landskapets betydelse vidgas för såväl området som stadsdelen som helhet. Dalgångens topografi återfinns i byggnadernas stegrande skala från det lugna vattenbrynet till den livliga stadsgatan. Gröna fingrar letar sig upp mot Gamla Kronvägen och skapar en stark karaktär som kan ligga till grund för en utbyggbar grönstrategi. En urskiljbar samlad gestaltning ger området särprägel och adress.

Aktivitetskilen spänner från Arenatorget och Gamla Kronvägen upp mot Säveån och norrut via en ny föreslagen broförbindelse

Grön- och blåstruktur
Områdets grönstruktur består av ett flertal delar som med olika karaktär och innehåll skapar en rik och hållbar miljö. I centrum finns naturligtvis Säveån med omkringliggande slänter och öppna ängs- och gräsytor. Till det addderas de blå-gröna gränderna som till skillnad från idag skapar ekologiska korridorer mellan ån och Gamla Kronvägen. I öster utvecklas Liebäcken/Ravinen och dess utlopp i Säveån öppnas upp. 

Å-landskapet
Gröna gränder
Liebäcken / Ravinen
Vy över Aktivitetskilen från Gamla Kronvägen