Vinst i tävlingen om Härlövs backar och ängar

Förslaget “Tillbaka till framtiden” är utsett till vinnare i projekttävlingen om Kristianstads framtida rekreationsområde med motiveringen:

“Tillbaka till framtiden har en genomtänkt bärande idé som både tar avstamp i historien och tillför ett modernt och intressant gestaltningsförslag. De äldre ägogränserna återkommer i jordvallar, belysning och vegetationsridåer som skapar en koppling till det gamla kulturlandskapet samtidigt som områdets historia som deponi integreras. Förslaget tar på ett bra sätt upp de sociala aspekterna och visar hur mötesplatser kan utvecklas i området, t ex platser för olika föreningar som kan tilltala människor i alla åldrar. Etappförslagen utgår från lager på lager principen på ett spännande sätt. Hela förslaget är realistiskt och väl genomtänkt.

Respekten för områdets omgivning i ett naturlandskap är stor och förslaget lyfter fram de olika ekosystemtjänster som kan tillföras i de olika biotoperna. Förslaget underlättar tillgängligheten i Årummet med spänger i våtmarkerna vilket ökar attraktiviteten. Festplatsen är stor och väl placerad med möjlighet att utvidga antalet parkeringsplatser vid behov. Hela området är lätt att nå med många olika målpunkter på olika platser. Förslaget arbetar med de naturliga förutsättningarna och har hittat rätt nivå för ett rekreationsområde av denna storlek och placering intill stadskärnan. Området utformas som en mjuk övergång mellan staden och det omgivande kulturlandskapet.”

De andra prekvalificerade kontoren som tävlade var Sweco och Mandaworks.