Stora torget – Falköpings vardagsrum

Falköpings stadskärna

Falköpings kommun utlyste tillsammans med Svenska kyrkan under 2021 en tävling för Falköpings stadskärna. Tävlingens ambition var att stärka stadskärnans historiska drag och landa i en nutida och karaktärsfull utformning. Platserna ska ge människor anledning att vilja vistas där samt ge besöksanledningar till stadskärnan. Tävlingens syftade till att ta fram programskisser för fyra delar av stadskärnan:

  • Stora torget
  • Kyrkparken
  • Kopplingen mellan stora torget och Kyrkparken
  • Tre entréplatser

Sydvästs förslag “Extra lagrad” valdes ut som vinnare och arbetet med att fördjupa gestaltningen och förverkliga förslaget har nu påbörjats.

Stadskärnan i sitt sammanhang
Stadskärnan är ett relativt kompakt område runt kyrkan och stadens torg som till stor del karaktäriseras av handel, restauranger och annan service. Miljön är småskalig och brokig med kulturhistoriska lager från många tidsepoker. Stadskärnan har idag, förutom handelns påverkan, en vag identitet. Det är på flera håll svårt att orientera sig, det saknas en tydlighet i stråk och sammanhang och det framgår inte vilket område som stadskärnan omfattar. De rika historiska kvaliteter som finns, exempelvis de fina torgrummen, kyrkan/kyrkparken och karaktärsskapande bebyggelse kan tas tillvara på ett bättre sätt.

Historia som bärande identitet
Falköping som stad har en lång historia och det är möjligt att på en begränsad yta i stadskärnan se spår ända från medeltiden fram till modern tid. Stadens många kulturhistoriska avtryck bör lyftas fram, både i gestaltningen av de offentliga rummen men också genom pedagogisk information. Stora torget bör utformas genom att accentuera den oregelbundna gatustrukturen med medeltida rötter, torget som handelsplats och den blandade bebyggelse som finns runt platsen med träbebyggelsen på den ena sidan och en tyngre stenstadsbebyggelse mitt emot. Det finns också en historisk dimension på platsen som sträcker sig miljoner år tillbaka i tiden. De för bygden karaktäristiska platåbergen (Mösseberg och Ålleberg) har en helt unik uppbyggnad med bla kalksten, sandsten och diabas. Att föra in element som kan kopplas till detta säregna landskap ger en lokal förankring och en fin koppling mellan stad och land.

Stråk och siktlinjer
Sammanhängande och tydliga stråk är nödvändiga för att koppla stadskärnans olika målpunkter och skapa attraktiva rörelser genom staden. Det gäller främst Handelsstråket (Storgatan) mellan Östertullsgatan och Sankt Olofsgatan och Kulturstråket mellan Stora torget – Köttorget – Kyrkparken – Kyrkan – Sankt Olofsgatan. Med dessa två stråk som ryggrad i strukturen och skapar tillsammans med andra viktiga länkar, som den kommersiella loopen och tvärgator, en fattbar helhet – Stadskärnan.

ÅR: 2021
UPPDRAGSTYP: Vinst i inbjuden tävling
ORT: Falköping
BESTÄLLARE: Falköpings kommun
SAMARBETSPARTNERS:

COWI
Light Bureau
Olga Schlyter kulturmiljökonsult

REFERENSGRUPP UNDER TÄVLING:

Gunnar Ericson – stadsmiljö
Lena Jungmark – barn och unga i staden
Johan Slagstedt – vegetation, markmiljö
Henrik Sjöman – vegetation
Jonas Johansson – tillgänglighet, Mooi arkitekter

Programskiss Falköpings stadskärna.

Stora torget – Falköpings vardagsrum
Stora torget som handels- och mötesplats ska stärkas. De öppna ytorna, en förutsättning för Falköpings rika marknads- och arrangemangskultur ska bevaras och kompletteras med nödvändig teknik. Mitt på den stora öppna ytan av dagens smågatsten ligger Malta-Johanna, torgets självklara mittpunkt. Skulpturen kompletteras med ett generöst trädäck i solfjädersform strax under fontänens kant. Som komplement till den öppna ytan laddas torgets kanter med informella mötesplatser och upplevelser. Runt torget byts beläggningen ut till betongsten med bättre tillgänglighet än smågatstenen och bildar på så sätt den passepartout runt den öppna ytan där mycket av livet försiggår. För att lösa tillgängligheten till entréerna på torgets långsidor skapas upphöjda ytor som nås med ramper och trappor. Dessa kanter utvecklas till attraktiva sitt- och mötesplatser och innehåller även ett fåtal träd.

Kyrkparken och kyrkan
En ny entréplats med ett mindre vattenspel och bänkar utmed kyrkans fasad föreslås, vidare har formen på platsen mellan kyrkan och gräsmattorna har gjorts mer distinkt och inramas väster om kyrkan av en lägre häck för att skapa en förplats till kyrkan och en tydligare rumslig gräns. På kyrkans nordöstra sida, närmast Kyrkans hus, skapas en trädgård i en helt annan skala än parken i övrigt. Trädgården tar sin inspiration i äldre anläggningar med låga klippta häckar med en stor variation av växter i odlingsrutorna. Genom att skapa en öppning i dagens mur mot Kyrkans hus samt även sänka muren väster om öppningen skapas en större koppling mellan Kyrkparken och gården. Det medför också att det lätt går att ordna caféverksamhet som bildar en aktiv länk mellan Kyrkparken och Kyrkans hus.

I den västra delen av Kyrkparken, som också är den lugnaste delen, skapas ett meditationsrum för återhämtning och kontemplation men även för utomhusgudstjänster. Platsen ramas in av en låg vintergrön häck och består också av ett fåtal mindre träd med rik blomning och vackra höstfärger. Kyrkparken med omgivande grönska ska vara en inspirerande och lekfull miljö för barn. En ny naturinspirerad lek placeras i Kyrkbacken och träd som på sikt kan bli klätterträd planteras. I Kyrkparken skapas små lekskulpturer med utgångspunkt i Pilgrimens sju nyckelord och de symboler som är kopplade till dem; staven, tältet, kappan, hatten, kängorna, korset och ryggsäcken. Dessa lekfulla inslag sprids ut över Kyrkparken och blir en värld att upptäcka efter hand.

Entréer till Stadskärnan
För att markera stadskärnans särställning i stadsväven skapas ett antal entréplatser. Syftet med dessa platser är vara en välkomnande mötesplats och genom sin gestaltning vara ett skyltfönster för den miljö som bygger upp stadskärnan. Entréplatserna ska också kunna fungera för information om vad som är på gång, exempelvis skyltar om marknadsdagar, sommargata osv. I förslaget redovisas tre större entréplatser, alla med den likheten att de ligger i stadskärnans ytterområde och på så sätt definierar stadskärnan, men konceptet är framtaget för att även kunna appliceras på de mindre entréer. Entréerna består av ett fåtal element; ett gemensamt rutigt golv (en koppling till rutnätsstaden och befintlig beläggning vid Kyrkans hus), höga belysningsmaster i trä med skyltinfästningar, en sitt-/mötesplats i trä, ett karaktärsgivande träd och några av Lilla Mössebergs stenar som smitit från Stora torget. Ett koncept med lager på lager som gör att varje entré kan utformas efter sina förutsättningar och olika miljöer kan uppstå utifrån ett gemensamt tema.