projekt-norrtalje-hamn-hamnplan-featured

Hamnpromenaden

Tillldelat Sveriges Arkitekters pris LANDMÄRKET 2023

Hamnområdet i Norrtälje är stadens största stadsomvandlingsprojekt i modern tid och inrymmer planer på en blandad bebyggelse med över 1800 bostäder, handel, kultur och annan service. Området fördubblar stadskärnans storlek och ambitionen är att förstärka kopplingen mellan centrum och skärgården. Visionen är en levande stadsdel för barn, båtar och bad. Den 400 meter långa södervända kajen med utblickar mot Norrtäljeviken med den anrika Societetsparken som fond skapar unika förutsättningar för området.

Under 2015 anordnade Norrtälje kommun en inbjuden tävling där uppgiften var att föreslå hur det offentliga rummet i det nya stadsutvecklingsområdet kan gestaltas. Sydvästs bidrag ”Att angöra en brygga” vann och förädling och fördjupning av förslaget tillsammans med Norrtälje kommun har sedan dess pågått.

Grundidé
Förslagets grundidé har varit att skapa ett stiliserat och storskaligt landskap längs med vattnet. Med hjälp av bryggor, klippor och platsspecifik vegetation stärks kopplingen till skärgården och ger en unik identitet till platsen. Hamnområdet blir en upplevelse som kondenserar skärgården, från innerskärgårdens lummiga lundar, vidare till mellanskärgårdens tallbevuxna klippor och ut till ytterskärgårdens karga skär. En artificiell klipphäll bildar gränsen mellan bryggan vid vattnet och kajstråket vid bebyggelsen. Klippan tar hand om höjdskillnader och möjliggör träd och växter längs kajen och kan också ses som en lekfull multimöbel som i storlek kan mäta sig med hamnrummets skala. På klippan kan man leka, sitta, ligga, äta glass, titta på båtar, gräva i sanden, se stjärnorna spegla sig i regnvattenfickorna och mycket mer.

Platsen är både stor till ytan och i sin sektion och gestaltningen har velat spela på relationen mellan ett stort sammanhållet grepp som kan möta platsen, men som i sina delar kan erbjuda den nära, taktila skalan som återfinns i Norrtäljes småskaliga centrum. Skärgården tolkas som ett formgivet klipplandskap med generösa planteringar, där tematiken spänner mellan inner-, mellan- och ytterskärgård. I delen närmast stadskärnan är växtligheten frodig, medan den närmst havet och Norrtäljeviken är mer karg.

ÅR: 2021
UPPDRAGSTYP: Utredning, gestaltning och projekteringsanvisningar
ORT: Norrtälje
BESTÄLLARE: Norrtälje kommun
SAMARBETSPARTNERS:

Light Bureau (belysningsdesign)
COWI (trafik & dagvatten)
AFRY och WSP (projektering)

Klippan kan ses som en lekfull multimöbel som i storlek kan mäta sig med hamnrummets skala.
Stockholms skärgårds tre olika karaktärer har inspirerat gestaltningen
Illustrationsplan över Hamnpromenaden, Norrtälje Hamns södervända kaj. Promenaden länkar samman Norrtäljes stadskärna med Norrtäljeviken och havet.

Ett landskap längs kajen
Eftersom hela den gamla kajen har renoverats och utgörs av påldäck finns ingen naturlig jordmån att tillgå här. De planteringar som skapats kan nästan jämföras med planteringskärl, där substratet lagts på betongunderlaget. Det gestaltningsgrepp som används för platsen har utgått från att lyfta in skärgårdens tematik och mikroklimat, och som helhet åstadkomma ett grepp som kan mäta sig med platsens stora skala.

Platsen och kajpromenaden blir som ett kondenserat landskap, ett destillat av skärgården, och en slags naturhärmande miljö. Om somrarna fylls Norrtälje med hundratusentals tillresta besökare och sommargäster, och denna stora kontrast och variation över året har varit en utmaning att förena. Under somrarna är platsen mer öppen till sin karaktär med det kluckande vattnet och växtligheten som är i sin prakt, och under vintern lägger sig ett snötäcke över platsen som ger den en helt annat uttryck.

Klipplandskapet längs Hamnpromenaden erbjuder ytor för grönska, lek och vistelse. Fotograf: Werner Nystrand

Sjötullstorget
Längst i väster närmast stadskärnan ligger Sjötullstorget, en urban plats precis i mötet mellan stadsdelen Norrtälje Hamn och den befintliga stadskärnan. Det är hit man anländer till Norrtälje Hamn som långväga besökare via bil eller lokalbuss på Roslagsgatan och det är här Norrtäljeån rinner ut i Norrtäljeviken och vidare ut i skärgården. Det är därför ingen överdrift att säga att denna plats har en särställning i stadsväven och som ingen annan binder samman och kan manifestera allt som är Norrtälje.

Eftersom platsen inte självklart definieras av sina väggar blir golvet avgörande för dess identitet och karaktär. Därför har platsen fått ett generöst golv, men en egen riktning som binder samman och överlappar Hamnpromenaden, Roslagsgatan och Sjötullsgatan. Roslagsgatan upphör som trafikled och utformas istället som ett gångfartsområde för att dämpa hastigheten på biltrafiken och ytterligare förstärka och manifestera att här börjar stadskärnan.

Torget är utfört som ett gångfartsområde där trafik sker på de gåendes villkor för att stärka kopplingen mellan Norrtälje Hamn och den äldre stadskärnan. Fotograf: Werner Nystrand
Konstverket ”Solsnäckan” av Bigert & Bergström. Fotograf: Werner Nystrand

”Bryggan”
Mitt på kajsträckan utmed Hamnpromenaden ligger ”Bryggan”, en vidgning av kajrummet som direkt förbinder Hamnpromenaden med vattnet. Platsen är öppen, generös med ambitionen att inte möblera bort framtida flexibilitet och anpassning över olika tider på året. Här erbjuds möjlighet för större folksamlingar och för större grupper att mötas samt spontana och planerade evenemang.

Trappor och kanter skapar generösa sittmöjligheter i söderläge med direktkontakt med båtlivet. I kraft av sitt läge blir ”Bryggan” en naturlig målpunkt och adress längs med Hamnpromenaden och är attraktiv för olika säsongsbetonade inslag såsom food trucks, mat- och julmarknader, tillfälliga konserter och återkommande offentliga ceremonier. 

Genom sitt materialval helt i trä blir ”Bryggan” en plats med en varm karaktär och en yta där man kan sitta eller ligga direkt på golvet. Fotograf: Werner Nystrand
Platsen ”Bryggan”, en vidgning av Hamnpromenaden erbjuder ytor för tillfälliga arrangemang och vistelse i bästa väderstreck. Fotograf: Werner Nystrand

Varierad skärgårdsvegetation
Vegetationen inom området tar sin inspiration från skärgårdens varierade miljöer och kan enkelt uppdelas i tre olika typer: innerskärgården, mellanskärgården och ytterskärgården. Planteringarna längs Hamnpromenaden har upplevelsevärden över hela året, både genom vårblomning, sommarprakt och höstfärger. Dessutom är flera av arterna vackra även under vintern när frosten gör dem till skulpturala objekt och barrväxterna fortfarande är gröna. Tillsammans med stockar och stenar som ligger utplacerade i planteringarna bidrar de även till ökad biologisk mångfald i området.

Planteringarna i klipporna längs med Hamnpromenaden har ett utsatt läge och är samtidigt avgörande för miljön. Att åstadkomma en robust anläggning som i stora delar sköter sig själv har varit en viktig ledstjärna under utformningen. Växtbehandlingen utgår ifrån idén om naturlig succession och utveckling över tid snarare än att i anläggningsskedet försöka förutspå ståndort och plantera de enskilda arterna därefter. Kompositionen har istället gjorts med en artblandning för respektive karaktär (inner-, mellan- och ytterskärgård) där förutsättningarna får avgöra utbredning och avancemang av enskilda bestånd över tid. Träden och buskskiktet placeras ut och marktäckare, perenner och gräs får utvecklas och ta över där omständigheterna är optimala. Det gör att vissa delar av anläggningen får naturligt en överrepresentation av vissa karaktärer och andra mindre, där principen är att de växter som trivs tar över vilket skapar en skötselextensiv och motståndskraftig anläggning.

Vegetation i Klipporna inspirerade av skärgårdens karaktärsdrag och växtlighet. Fotograf Werner Nystrand
Innerskärgården domineras av lövträd och rik undervegatation som är frodig och lummig
Mellanskärgården är har ett kargare uttryck än innerskärgården med en blandning av löv- och barrträd och mer risinspirerad flora
Ytterskärgården är en växtplats för de tuffaste växterna i utsatta lägen: Vindtåliga träd kombineras med tåliga perenner och gräs
Hamnpromenaden har blivit hela stadens vattennära vardagsrum. Att skapa tillgängliga platser och miljöer för alla har varit helt avgörande i arbetet med gestaltningen. Fotograf: Werner Nystrand
Belysningen samspelar med sin närmiljö. Fotograf: Werner Nystrand

Belysning
Hamnpromenadens belysning är avgörande både på dagen och på natten. Under dygnets ljusa timmar blir utrustningen en viktig del av gestaltningen och skärgårdstematiken, exempelvis genom trämasternas association till segelfartygsmaster, och på natten är ljusbilden avgörande för att främja aktivitet och rekreation under dygnets mörka timmar. Belysningen bidrar starkt till områdets attraktivitet och till Norrtälje Hamns mörkeridentitet.

Hamnpromenadens komplexitet från kvarteren ner till mötet med vattnet, avspeglar sig i de många belysningstyper som använts för att stödja alla olika funktioner och skapa en läsbar och unik karaktärer både i ljus och mörker.

Belysningen är vald med omsorg för att även upplevas tilltalande dagtid. Fotograf: Werner Nystrand
Ledstjärnan för belysningsgestaltningen längs vattnet har varit att motverka bländning och bevara utsikten mot Norrtäljeviken. Bryggan har försetts med en varm pollarbelysning som kan föra tankarna till den lilla lyktan eller elden. Fotograf: Werner Nystrand

Genomgående skärgårdsinspiration
Projektets ambition har varit att skapa varierade rumsliga upplevelser längs kajen. Skärgårdstematiken återfinns förutom i de stiliserade landskapet med bryggor, klippor och platsspecifik vegetation även i ytskikt, belysning och byggda delar. Nödvändiga teknikbyggnader, som återvinningshus och styrenheten för områdets nya gång- och cykelbro, är utformade som en tidlös parafras på de mindre bodar som återfinns runt om i skärgården. Lekytor längs klipporna hämtar inspiration av båtliv, bojer och fiskenät.

 

Hamnpromenaden har ett generellt golv som spänner från fasad till klippa bestående av betonghällar med inslag av granit och som möter klippans ojämnheter med smågatsten som skall föra tankarna till vatten som slår mot land. Fotograf: Werner Nystrand
Mindre teknikbyggnader, tex för styrning av den nya GC-bron, är gestaltade som enkla skärgårdshus med ståendeträpanel och sadeltak. Fotograf: Hans Logren
Lekytor längs kajen är utplacerade vid ett antal klippor
Den tidigare industrikajen i Norrtälje, mars 2015
Platsen "Bryggan" längs Hamnpromenaden oktober 2021
Stadskärnans möte med hamnen 2015
Sjötullstorget 2022