Studieresa Stockholm Norrtälje-106

Hamnparken

Mitt i Norrtälje Hamn ligger Hamnparken, en stadsdelspark omgärdad av den nya bostadsbebyggelsen, en grön paus i den täta stadsstrukturen.

I kontrast till Hamnpromenadens mer extroverta offentliga rum blir detta en mer intim plats. Parkens två viktigaste funktioner är att erbjuda en stilla plats för vistelse för de äldre och en lekplats för barn mellan 0-9 år. Parkens rofyllda del och lekplatsen möts och knyts samman i parkens mitt av en ”växel”.  

Lekplatsens ambition är att utnyttja ytan maximalt och undvika överdrivna gränser mellan småbarnslek och utmaningarna för de äldsta. Tanken är att alla skall kunna leka tillsammans på egna villkor utan att säkerheten kompromissas. Tillgängligheten för både barn och vuxna har varit ett uttalat mål från kommunen under hela förslagsprocessen. Det är därför viktigt att beakta behoven både hos rullstolsburna genom tillgänglig framkomlighet men även att beakta behoven för andra typer av funktionsvariationer såsom synsvaga. Det är därför viktigt att färgsättning och materialval noga övervägs. Lusthuset, i parkens ”växel”, kan attrahera ungdomar genom att erbjuda laddning av mobil och trådlösa högtalare för musik.

Då hela kvartersmarken i området nästan uteslutande utgörs av underjordiska garage skall Hamnparken så långt det är möjligt erbjuda hemvist för riktigt stora vårdträd. Dess gröna volym skall bli ett signum och ett landmärke i strukturen och ge skugga och goda sittplatser både till vardag och under sommarfest. Parken skall även utformas så att den möjliggör för fördröjning och rening av dagvatten innan det släpps på ledning. Marken höjdsätts så att den i delar, under extrema förhållanden kan svämmas över utan att intilliggande byggnader och konstruktioner tar skada.

I parkens norra del förstärker ett enkelt vattenspel en rofylld upplevelse. Vattenlek i parkens södra del bör sammanfalla med sandlek för att utnyttja dess lekvärde till fullo.

ÅR: 2022
UPPDRAGSTYP: Utredning, gestaltning och projekteringsanvisningar
ORT: Norrtälje
BESTÄLLARE: Norrtälje kommun
SAMARBETSPARTNERS:

Light Bureau (belysning)
COWI (trafik och dagvatten)

Rumslighet - Hamnparken har en tydlig gräns mot omgivande gator för att fullt utnyttja rummets potential. Rummet är tydligt, generöst och överblickbart
Identitet - Hamnparken definieras av sin rejäla grönska och sin roll som en mer intim miljö i kontrast till hamnens annars ganska extroverta platser. Det är en samlande plats för en bred målgrupp och med en karaktär som inspireras av trädgårdens lummiga, informella småskalighet
Funktioner - Parken är tät på funktioner och ska tillgodose många behov. Parkens södra del utgörs av en lekplats. Lusthuset mitt i parken kan användas som scen eller som rastplats under tak.

Leken
I Hamnparkens södra del ligger lekplatsen. På temat “skeppsbrott” skapas en spännande och fartfylld motoriklek för barn i olika åldersgrupper. Motorikleken utgör lekplatsens stomme där en ögrupp binds samman av vrakdelar som bildar alternativa rundor av varierande svårighet- och tillgänglighetsgrad. I ”vattnet” kan man hitta skattkistor, musslor och lekande tumlare och på öarna olika typer av klätterutrustning och rutschkanor.

För att öka tillgängligheten för rullstolsburna barn och föräldrar föreslås en blandning av fallskydden strid sand och corkeen, yta av korkgranulat. Utrustningens utförande väljs med hänsyn till synsvaga, för vilka kontaster (men även materialens taktila känsla) är av stor betydelse.

Lekplatsen består av varierande svårighet- och tillgänglighetsgrad
Olika typer av fallskydd blandas för att öka tillgängligheten

Vegetation
Att skänka stadsdelen grönska med kraftfull vegetation är parkens kanske viktigaste uppgift. Hamnparken är en av flera gröna miljöer i stadsdelen som gynnar pollinerare och andra insekter och bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Eftersom platsen för parkändamålet är liten blir en tydlig gräns viktig för att fullt utnyttja rummets potential. Hela parken föreslås ramas in av en städesgrön formklippt häck för att definiera parken mot omgivande gaturum. Då kan en rofylld vistelse i solen ligga vägg i vägg med Hamnvägen, en av områdets mest trafikerade gator, på ett trovärdigt sätt utan att värdefull yta annars måste utgöra buffert.

I Soltrappan återfinns vattenlek