projekt-sjostaden-trelleborg-illustrationsplan-featured

Sjöstaden runt hörnet

Sydväst har, tillsammans med &Rundquist och Cowi, arbetat fram en strukturplan för Sjöstaden i centrala Trelleborg, som del av kommunens stadsutvecklingsprojekt Kuststad 2025. Förslaget, framtaget i form av ett parallellt uppdrag, presenterar genomförbara kvalitativa idéer och grova kostnadskalkyler för de stora havsnära ytor som frigörs när hamnverksamheten flyttar österut.

Vårt förslag ”Sjöstaden runt hörnet” skapar en stark struktur med flera strategiska lägen som tar sin utgångspunkt i de värden som redan finns i dagens Trelleborg. Strukturen är robust och ordnad för att stegvis kunna expanderas och för att skapa sammanhang mellan nytt och gammalt. Hamnens rationella riktning beaktas och möter stadskärnan i en sömlös utvidgning mot havet.
I den robusta staden finns också utrymme och specifika lägen för det unika – strategiskt placerade stadsrum och mötesplatser i samband med publika målpunkter som konserthus, campus, skolor eller kallbadhus.

Mötet med havet, närheten inom stadskärnan, förskjutningar i gaturummen, den mänskliga skalan och de varierade offentliga rummen och bebyggelsen har varit ledord i vårt arbete och verkar till att skilja projektet Sjöstaden från andra liknande stads- och hamnmiljöer.

En hållbar stad innebär ett hållbart sätt att förflytta sig. För strategiska etableringar, som nytt högskolecampus och andra innovativa verksamheter, är tillgängligheten till kollektivtrafik avgörande och dessa etableringar placeras nära stationen. I det lokala utvecklas det hållbara resandet – med närhet för gång och cykel. Det ska vara lätt att ta sig fram utan bil! Den nya strukturen skapar närhet till stationen med Sjöstråket som central förbindelse från öst till väst. Den nya bron förbinder Utkiken, Kulturhuset och staden. Busstrafik fångar upp hela utbyggnadsområdet.

ÅR: 2019
–2020
UPPDRAGSTYP: Parallellt uppdrag och fortsatt fördjupat arbete
ORT: Trelleborg
BESTÄLLARE: Trelleborgs kommun
SAMARBETSPARTNERS:

&Rundquist arkitekter
COWI

Områdets storlek. Det nya området är till sin yta lika stort som stadens centrala delar. Med utbyggnaden av Sjöstaden får Trelleborg bättre kopplingar mot hamnen och havet.
Analys strukturer.
Vy nya Fiskekajen in mot befintliga staden.
Hamnplan blir ett nytt vardagsrum i staden som visuellt kopplar ihop Hamngatan, Sjöstråket och Hamnbassängen. Platsen är oöm och kan användas både till vardag och fest genom generösa ytor för olika arrangemang. Ytan sluttar svagt mot vattnet och bildar en del av nödvändig nivåhöjning till +3.0 m. Dagvatten från omkringliggande områden leds över ytan mot hamnen.
Vy Sjöstråket mot öster.

Kvarter/stadsrum – Sjöstråket & Hamngatan. Mot Inre hamnen ligger kvarter som följer den befintliga stadens struktur, ett nytt lager söder om Hamngatan. Mot vattnet finns generösa vistelseytor och mellan kajens trappor och bebyggelsen går Sjöstråket som kopplar samman området från öst till väst. Hamngatan görs om till en stadig stadsgata som förbinds med ramper till nivåerna på +3.0 m i hamnen.

Kvarter/stadsrum – Inre hamnbassängen. Mot Hamnbassängen skapas attraktiva kajstråk med bostaden och det lilla livet i centrum. Kajmiljöerna kan, till skillnad från Inre hamnen, vara grönare och ligga på +2.0 m förutsatt att bebyggelsen har en bostadsnära zon som ligger på +3.0 m. Bebyggelsen är lägre och ligger mot gångfartsgator som förhåller sig till hamnens riktning.

Kvarter/stadsrum – Piren/strandpromenaden. En attraktiv strandpark avslutar området mot väster. Det före detta Däckslagret kan bli en resurs i hamnens utveckling där nya aktiviteter och aktörer kan påbörja områdets transformation. På den inre huvudgatan planteras klimatskärmar som skyddar mot vind och tar hand om dagvatten. Längs ut mot havet anläggs en vall (+3.0 m) för att möta framtida klimatförändringar.

Kvarter/stadsrum – Sjöstråket. Det öst-västliga Sjöstråket skapar ett grönt inre vilket bebyggelsen förhåller sig till i en serie mindre parker och platser i bra väderstreck. Stråket är också en viktig del i områdets dagvattenhantering. Norr om stråket finns möjlighet till lokaler i bottenvåningarna.

“En struktur för 100 år – många slutmål på vägen”.