projekt-stadsutveckling-bavean-vision-uddevalla-featured

Stadsutveckling vid Bäveån

Stadsutvecklingen kring Bäveån har ett fantastiskt läge med drygt 4,5 kilometer strand- och kustlinje i direkt anslutning Bäveån och Byfjorden. På tio minuter nås hela centrala Uddevalla med cykel och en promenad på 15 minuter kan ta dig hela vägen från Västerbron och ut till Byfjorden vid Badö-Bäve.

Stadsutvecklingsområdet kring Bäveån sträcker sig från Västerbron i öster till Skeppsholmspiren i väster och från resecentrum i norr till Göteborgsvägen i Söder. Utvecklingen sker till stor del på utfyllnadsområden som tidigare använts för allehanda industri- och hamnverksamhet. Förutsättningarna ger en rad utmaningar att bemästra, exempelvis låglänt och sättningsbenägen mark med föroreningar från tidigare verksamheter samt buller och risker från befintliga verksamheter. Det gör att stadsutvecklingsområdet kring Bäveån både är ett av västkustens största och mer komplexa.

För att möta stadens ökande behov av allt från bostäder, arbetsplatser, service och kollektivtrafik till förskolor, grönområden, kultur och idrott behövs en vision som beskriver hur detta ska göras. Uddevallas vision, översiktsplanens riktningar och områdesplanen för Bäveån visar på hur Uddevalla ska bli en plats som främjar det goda livet. Uddevalla ska ha ett livligt centrum och erbjuda attraktiva vattennära mötesplatser, relevant infrastruktur och tillgänglig kollektivtrafik.

Sydväst har på uppdrag av Uddevalla kommun arbetat fram “Stadsutveckling kring Bäveån”, en fördjupning av stadens vision och områdesplan för området med utgångspunkt i Uddevallas unika förutsättningar och kvaliteter och med fokus på livet mellan husen, nedanför bergen och vid vattnet. Visionen för stadsutveckling i Uddevalla har till syfte att skapa gemensam riktning och helhetssyn. Den har arbetats fram genom en process som involverat både tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar och verksamheter och representanter för eller engagerade i Uddevallas föreningsliv, kulturliv, näringsliv, besöksnäring, unga och äldre.

I två större workshops fick deltagarna samtala och ge sina tankar om: Vad är viktigt att bevara i Uddevalla och vad behöver utvecklas? De fick samtidigt ge sin syn på: För vem utvecklas staden? Alla deltagare fick också möjlighet att lämna in sina individuella synpunkter kring vad som är viktigt när staden utvecklas. Allt resultat och material sammanställdes och utgjorde underlag i ytterligare möten med arbetsgrupp. Diskussioner och bearbetning av underlaget i arbetsgruppen mynnade ut i en vision för stadsutveckling i Uddevalla.

ÅR: 2018
–2019
UPPDRAGSTYP: Strategisk rådgivning och förslagsarbete
ORT: Uddevalla
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun

Stadens unika kvaliteter utvecklas för att möta morgondagens behov.

Stadskärnan utvecklas med Bäveån i centrum
Vattnet utgör grunden för stadens tillkomst och framväxt. När staden nu utvecklas vidare sker det återigen med vattnet som förutsättning. Med Bäveån i centrum, längs attraktiva stränder och med broar över vattnet kan den sammanhängande och attraktiva stadskärnan bli verklighet. Inom 10 minuters promenad nås service, handel, kultur, park, bad och regional kollektivtrafik – vilka goda förutsättningar för stadsutveckling i bästa läge!

Flygvy som redovisar hur gatustruktur, huvudstråk och övriga offentliga platser skapar attraktiva lägen för ny bebyggelse när centrum utvidgas.

Vattenrum & vattenfront stärker mötet med å & fjord
Vattenfronten från Västerbron och ut längs Bäveån, Badö-Bäve och Kasebuktens östra kant mäts till drygt 4,5 km. Erfarenhetsmässigt vet vi att rätt förvaltade finns de mest attraktiva lägena i anslutning till vattenfronten. Tänk om det gick att skapa ytterligare en dryg kilometer vattenfront i centrala Uddevalla väster om Västerbron. En vattenfront med olika platsspecifika kvaliteter och innehåll – en ny urban arkipelag där å möter fjord.

Flygvy över delar av stadskärnan och Badö-Bäveområdet där en ny urban skärgård utgör mötet mellan Uddevallas centrala delar och Byfjorden.

I stadsdelar med övervägande befintlig bebyggelse och stadsstruktur som ska behållas på lång sikt måste anpassning göras till befintliga marknivåer och ett tekniskt skydd kommer att sticka upp och utgöra en barriär mot vattnet. Där det är möjligt bör därför mark höjas till +2,3 för att undvika ett uppstickande skydd (fram till omkring år 2070 då skyddet behöver byggas på till +2,8).

Sydväst har tillsammans med Sweco & Bohusgeo har arbetat fram en strategi och vision för en kajpromenad med översvämningsskydd för centrala Uddevalla.

Stadsberg & parker förädlas och stadens grönska utvecklas
Vattnet och grönskan spelar en viktig roll såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Med en genomtänkt utformning kan blå- och grönstrukturen fylla flera funktioner, bidra till synergieffekter och leverera ekosystemtjänster. Den ger också möjlighet till rekreation och skönhetsvärden som bidrar till bättre hälsa. Grönska har bevisad positiv påverkan på vår förmåga att hantera stress och möjlighet att fokusera. Den skapar ett bättre lokalklimat och kan minska effekterna av kommande klimatförändringar. Den kan bidra till att stärka ekologiska samband, rena luft och vatten, samt bidra till att dämpa buller. I planeringen av området ingår blå- och grönstrukturen som en viktig del, från övergripande stråk till utformningen av enskilda platser, byggnader och gårdar.

Visionsbild som visar Badhusparkens potential som en viktig del i stadsväven. Strandpromenaden med befintliga och nya funktioner och stråk i förlängningen av rutnätsstadens gator binder samman staden över Göteborgsvägen.

Strandpromenaderna som stadens rekreativa ryggrad
Strandpromenaden från fjäll till hav, speciellt de spektakulära delarna längs byfjorden, är tillsammans med Bohusläns museum det besökare ofta lyfter fram när Uddevalla kommer på tal. Förlängda strandpromenader, nya målpunkter i form av platser, publika byggnader och landmärken stärker Uddevallas maritima profil. Därmed synliggörs Uddevalla i omvärlden och stadens position stärks regionalt, nationellt och internationellt. Det ger liv till Uddevalla centrum med spinn-off effekter till omnejden.

Bild från en delsträcka av den uppskattade Strandpromenaden till Gustavsberg. Bildkälla: Uddevalla kommun.

När staden utvecklas är målsättningen att skapa god tillgänglighet för alla trafikslag till stadsutvecklingsområdet, mellan dess stadsdelar och till viktiga målpunkter. Inom stadsdelarna och längs vattnet prioriteras dock oskyddade trafikanter. Ett sätt att lyckas med det är att planera för publika målpunkter och parkeringsplatser i nära anslutning till huvudgator. Det underlättar också orienterbarheten och minskar söktrafikens belastning på gatusystemet.

  1. Bävebäcksgatan – utveckla stråk ”Bäveån-Kungsgatans förlängning-flyttat Resecentrum”
  2. Kungsgatans förlängning – rörelsestråk med människan i centrum förlängs väster om Västerlånggatan
  3. Junogatan och Repslagaregatan – industrigator anpassas efter framtida markanvändning och utvecklas med centralt huvudstråk för alla trafikslag
  4. Asplundsgatan – funktion väster om Göteborgsvägen, huvudstråk endast för oskyddade trafikanter utreds för att minimera bariäreffekt
  5. Kopplingar över ån – antal och läge
  6. Anslutning till Skeppsholmspiren och framtida stadsutvecklingsområden – påverkas av innehåll och funktion

Områdets delar: Helheten först – områdets delar stödjer en större vision

Västra centrum – en samlad och värdetät stad
Västra Centrum rymmer flera publika målpunkter, förlängd gågata, unik offentlig plats vid vattnet mitt i stan, stadspark och noder för kollektivtrafik på spår, väg och vatten. Det mesta inom bara fem(!) minuters promenad och allt inom tio. Med Västerlånggatan omvandlad till grön stadsgata där kollektivtrafiken är prioriterad och busshållplatser finns för både stad och region, länkas allt det nya ihop med det gamla och stadskärnan nära nog fördubblas. Med en stark vision om det gemensamma livet i stadskärnan skapas förändring och genomförandekraft i utvecklingen av Uddevallas viktigaste område.

Södra Å-staden – en grön stadsdel nära berg & å
Södra Å-stadens karaktär präglas av en blandning av äldre verksamhetslokaler och ny bebyggelse som erbjuder en rad olika boendeformer och kvaliteter. Här finns närheten till vatten, strandpromenad och båtliv men samtidigt ett variationsrikt inre vardagsliv med parker och grönska som ger skydd mot väder och vind.

Skansstaden – med berget i ryggen och med solen i ansiktet
Skansstaden vilar tryggt mot Skansberget och är den stadsdel som länkar samman berg, å och fjord. Den smala kvartersstrukturen gör att berget alltid är närvarande och möjliggör utblickar mot vattnet. Innehållet är varierat och består av både bostäder, verksamheter och möjlighet till ett marint centrum i norr. I området finns också ett antal viktiga offentliga rum med olika karaktär och innehåll, exempelvis Skansparken, Hamnplan och Strandparken.

Holmarna – en urban skärgård möter havet
I mötet med Byfjorden får havet återta en del av de mest sentida utfyllnadsområdena. I en urban arkipelag växer en ny skärgårdsstad fram med fast mark som utgångspunkt i Brattåsholmen, Badön, Skeppsholmen och Råskarven, de båda sistnämnda idag nedsprängd och del av Skeppsholmspiren. Skeppsholmen utvecklas till ett rekreativt centrum för marina fritids- och vattenaktiviteter med målet att vara en attraktiv målpunkt värt resan eller promenaden längst ut i stadsskärgården.