projekt-stora-torg-featured

I ♥︎ ESLÖV

Tillldelat Sveriges Arkitekters pris LANDMÄRKET 2021 och Region Skånes arkitekturpris 2022.

Stora torg ett av Eslövs viktigaste offentliga rum – hjärtat och det naturliga navet i stadskärnan. Platsen har därmed en nyckelroll i det fortsatta utvecklingsarbetet i centrum. Sydväst vann hösten 2017 en inbjuden tävling, arrangerad av kommunen, kring omgestaltningen av denna viktiga plats. Förslaget “I ♥︎ Eslöv” presenterar ett förnyat torg för alla i Eslöv. Arbetat att förverkliga förslaget har skett i nära dialog med kommunen och det nya Stora torg stod färdigt under våren 2021.

Upplevelse av platsen
Huvudmålen för torgets nya gestaltning har varit:

  • skifta platsens upplevda lägsta punkt till en ny som befinner sig inom det upplevda torget. Ett torg som inte vilar vill man inte stanna upp på
  • hitta rumsligt rätt storlek på den huvudsakliga torg- och arrangemangsplatsen samt var i nord-sydlig riktning den har sin tyngdpunkt så att torget inte upplevs ödsligt när det är få som vistas här
  • bryta den idag upplevda nord-sydliga axelns dominans så att torgets centrala rum ligger framför fötterna på gräddhyllan i bästa västerläge och att torget därmed upplevs luta åt rätt håll, dvs mot väster ner mot handelsstråket längs Södergatan
  • hitta lägen för horisontalplan som kan hysa önskade funktioner och koppla dessa plana ytor till torgets olika delar

Förslaget
Skalan. Stora torget är stort, ca 115×65 m, särskilt för en stad i Eslövs storlek. Storleken är en av platsens största tillgångar, och rummet från fasad till fasad är viktigt att bibehålla och att alla torgets väggar är närvarande. Samtidigt upplevs ytan, på grund av sin storlek, ofta som tom och ödslig och det är svårt att hitta fokuspunkter där ett rikare stadsliv kan uppstå. Vi tror därför på att med små medel som nivåskillnader, vegetation och markmaterial skapa mindre delar i en skala som kan understödja och lyfta fram dess unika kvaliteter.

Nivåerna. Den stora öppna ytan är lyft i västra kanten och har tryckts ner i östra kanten. Nivåerna tas upp med låga trappsteg, där stegen möter omkringliggande ytors nivåer avslutas de som försvinnande trappsteg, vanligt t ex i italienska bergsbyar.

Terrassen. Uteserveringarna utmed den östra fasaden hamnar i ett nytt läge. Nu är de istället placerade på en distinkt terrass invid en öppen torgyta. Det varmgula golvet som ligger även här kopplar samman ytorna, och bil och cykeltrafik är här nedtonad.

Golvet. Torgytan läggs med hårdbränt marktegel i en varm, gulbeige ton med variationer i kulören för att åstadkomma en livfullare yta. Golvet delas in i stora fält som mönsterläggs med olika läggningar för att skapa schatteringar som anspelar på de omgivande landskapets lappverk av åkrar.

Aktiviteterna. Stora torg är i grunden en flexibel yta för stadens liv, en arena för det framtida Eslöv. Dagens torg är stort och vi tror att det är värdefullt att skapa en intimare yta centralt i rummet som inbjuder till vistelse året om. Kantzoner bestående av uteserveringar, träd, trappor och sittplatser gör det lätt att på avstånd ta del av livet på torget. Aktiverade hörn, ankarpunkter med olika innehåll, skapar en större mångfald av torgupplevelser. Samtidigt är det viktigt att spara en större öppen yta, möjligheternas plats.

ÅR: 2021
UPPDRAGSTYP: Vinst i inbjuden tävling, vidare fördjupning och gestaltning
ORT: Eslöv
BESTÄLLARE: Eslövs kommun
REFERENSGRUPP UNDER TÄVLING:

Christer Malmström (professor i arkitektur)
Bengt Wahlgren (bebyggelseantikvarie)
Pär Gustafsson (professor i landskapsarkitektur)
Henrik Sjöman (expert på vegetation i urban miljö)

Illustrationsplan av Stora torg. Några nyckelplatser på torget är; KEJSARLUNDEN – här sitter man som på en balkong med utsikt över torget. Här möbleras med nättare sittgrupper SOLTERRASSEN – ett par steg nedanför Kejsarlunden finns ett infällt trägolv att sitta och ligga på. KOFFERTHÖRNAN – möjliggör för existerande rödekar att stå kvar samtidigt som ytan ska attrahera till lek. Här finns också en friare yta som kan bli en scen för spontana eller planerade uppträdanden – kanske Eslövs eget Speakers Corner. FOODCOURT OCH STENGÄRDEN – matvagnar och torghandeln är viktiga element på torget som behöver hitta en ordnad placering med goda tekniska förutsättningar. I torgets östra kant finns därför en anvisad placering för matvagnar och foodtrucks invid stengärden inspirerade av ägogränser men utförda med en mer stadsmässig detaljering. WILHELM PENSERS PLATS – dagens pocketpark ges ett nytt läge i solen genom att flyttas ut på torget, och en ny byggnad föreslås på tomten.

Vattenspelet och Perennparketten. Fotograf: Frida Nordmark.
Vattenspelet och Perennparketten. Dammens botten är klädd med plattor och uppstickande reststenar av svart diabas. Fotograf: Frida Nordmark
Konstverket “Omväg” av Liva Isakson Lundin. Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Projektet har även innefattat omgestaltning av Stationsgränd och Köpmansgatan, två av stadskärnans handelsstråk. Gult marktegel i fiskbensmönster med band av en sten i mörkare kulör skapar ett gemensamt golv för stadskärnan.
Fotograf: Ateljé Lyktan
Belysningen ger torget och stråken omkring en mörkeridentitet som blir en positiv del av Eslövskänslan. Belysningen har strävat efter att finns en vacker skala, karaktär samtidigt som funktion och trygghetsaspekter varit viktigt. Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
”Eslövslyktan” består av unika justeringar av en redan utvecklad lykta på marknaden och skapar stämning och identitet både i dagsljus och i mörker. Fotograf: Ateljé Lyktan
Fotograf: Ateljé Lyktan
Spela videoklipp
Se videon framtagen av Eslövs kommun om projekt Stora torg.