projekt-norrtalje-hamn-hamnplan-featured

Norrtälje Hamn – Att angöra en brygga

Hamnområdet i Norrtälje är stadens största stadsomvandlingsprojekt i modern tid och inrymmer planer på en blandad bebyggelse med över 1800 bostäder, handel, kultur och annan service. Området fördubblar stadskärnans storlek och ambitionen är att förstärka kopplingen mellan centrum och skärgården. Visionen är en levande stadsdel för barn, båtar och bad. Den 400 meter långa södervända kajen med utblickar mot Norrtäljeviken med den anrika Societetsparken som fond skapar unika förutsättningar för området. Under 2015 anordnade Norrtälje kommun en inbjuden tävling där uppgiften var att föreslå hur det offentliga rummet i det nya stadsutvecklingsområdet kan gestaltas. Sydvästs bidrag ”Att angöra en brygga” vann och förädling och fördjupning av förslaget tillsammans med Norrtälje kommun har sedan dess pågått.

Grundidé
Förslagets grundidé har varit att skapa ett stiliserat och storskaligt landskap längs med vattnet. Med hjälp av bryggor, klippor och platsspecifik vegetation stärks kopplingen till skärgården och ger en unik identitet till platsen. Hamnområdet blir en upplevelse som kondenserar skärgården, från innerskärgårdens lummiga lundar, vidare till mellanskärgårdens tallbevuxna klippor och ut till ytterskärgårdens karga skär. En artificiell klipphäll bildar gränsen mellan bryggan vid vattnet och kajstråket vid bebyggelsen. Klippan tar hand om höjdskillnader och möjliggör träd och växter längs kajen och kan också ses som en lekfull multimöbel som i storlek kan mäta sig med hamnrummets skala. På klippan kan man leka, sitta, ligga, äta glass, titta på båtar, gräva i sanden, se stjärnorna spegla sig i regnvattenfickorna och mycket mer.

Båtar och bad
Det varierande hamnrummet, som sträcker sig från det lilla årummet till den större fjärden ut mot Östersjön, är en av platsens största kvaliteter. Känslan av att vara vid och intill vattnet har därför fått prägla förslaget i hela området. Nedanför den stiliserade klippan föreslås ett intimare bryggstråk i hela hamnens längd för att ytterligare förstärka Norrtälje som en attraktiv plats för ett varierat båtliv. Den befintliga piren i öster görs om till en ny målpunkt med inspiration från Norrtäljes stolta kur- och badhistoria. Flera olika badmiljöer, från bastubad, bryggbad och bassängbad i direkt anslutning till stadskärnan ger platsen unika värden.

Barn och arrangemang
Även om målsättningen är en levande stadsdel under hela året kommer antalet besökare vara betydligt större under sommarhalvåret. Visionen har därför varit att skapa en miljö som tål stora flöden men även är intressant under lågsäsong. Norrtälje huserar många större arrangemang och behöver därför även i fortsättningen flexibla eventytor. Kajen föreslås därför få tre övergripande torgytor av varierande storlek och karaktär. Sjötullstorget, den mindre torgytan som länkar samman hamnområdet med existerande centrum, kommer fungera som ett entrérum till stadsdelen. Kajen avslutas i öster av Hamnplant, områdets generösa vardagsrum. Här går vardagliga sysslor som båttrafik och angöring hand i hand med större arrangemang och tillfälliga händelser. Mitt på sträckan finns Bryggtorget med tillhörande bryggor. Förslaget har medvetet lämnat platser oprogrammerade för att skapa en flexibel spelplan inför framtiden. Tanken är att funktioner och aktiviteter kan adderas i efterhand och i takt med att området förändras. Inom området finns ett särskilt fokus på barn, både vad gäller trygga vardagsmiljöer och lekfulla inslag. Det gäller såväl i de inre parkmiljöerna som i hamnmiljön i stort.

ÅR: 2015
UPPDRAGSTYP: Vinst i inbjuden tävling, vidare fördjupning och gestaltning
ORT: Norrtälje
BESTÄLLARE: Norrtälje kommun
SAMARBETSPARTNERS:

COWI & ÅF Lighting

Klippan kan ses som en lekfull multimöbel som i storlek kan mäta sig med hamnrummets skala.
Princip över kajens uppbyggnad med en övre hamnpromenad, klippor för lek och vegetation samt den nedre bryggan i trä.
Områdets masterplan.
Sjötullstorget är platsen som länkar samman den befintliga stadskärnan med stadens nya hamnområde.
Sjötullstorget med stadsdelens första publika konst. Fotograf: Werner Nystrand.
Torget är utfört som ett gångfartsområde där trafik sker på de gåendes villkor.
Bryggan längs Hamnpromenaden.
“Bryggan”, en vidgning av Hamnpromenaden erbjuder ytor för tillfälliga arrangemang och vistelse i bästa väderstreck.
Kajstråket har ett generellt golv som spänner från fasad till klippa bestående av betonghällar med inslag av granit och som möter klippans ojämnheter med smågatsten som skall föra tankarna till vatten som slår mot land.
Hamnplan på kvällen. Fotograf: Werner Nystrand.