projekt-norrtalje-hamn-visionsvy

Norrtälje Hamn – Att angöra en brygga

Hamnområdet i Norrtälje är stadens största stadsomvandlingsprojekt i modern tid och inrymmer planer på en blandad bebyggelse med över 1800 bostäder, handel, kultur och annan service. Området fördubblar stadskärnans storlek och ambitionen är att förstärka kopplingen mellan centrum och skärgården. Visionen är att skapa ”en levande stadsdel för barn, båtar och bad”. Närheten till vattnet är en viktig del av platsen, med Norrtäljeviken som övergår i Norrtäljeån och som löper genom hela staden. Hamnen som i stora delar inte tidigare varit tillgänglig för allmänheten börjar nu öppnas upp genom framväxten av bostadsbebyggelse och färdigställandet av den ca 400 meter långa Hamnpromenaden i bästa söderläge.

Under 2015 anordnade Norrtälje kommun en inbjuden tävling där uppgiften var att föreslå hur det offentliga rummen i det nya stadsutvecklingsområdet skulle gestaltas. Sydvästs bidrag ”Att angöra en brygga” vann och resan mot att realisera förslaget har pågått sedan dess genom flertalet olika etapper.

Tävlingsförslaget fokuserade främst på de allmänna platserna längs vattnet, i det fortsatta arbetet har Sydväst fortsatt arbeta utifrån idén av upplevelser som kondenserar skärgården, bland annat genom vidare gestaltning av stadsdelens gator och parker. Små och stora platser, öppna sammanhang och intima rum skapar förutsättningar för ett varierat liv i hamnen året runt. Ambitionen har fortsatt varit att skapa en enkel grundstruktur med unika lägen i sina enskilda delar. Att åstadkomma en robust miljö som är mottaglig för både tillfälliga arrangemang och för framtida förändringar som skapar en flexibilitet för stadsdelen.

Sydväst har arbetat nära projektorganisationen och kommunala förvaltningar i flertalet utredningar, gestaltningsfördjupningar, visualiseringar samt med strategisk rådgivning i frågor rörande arkitektur, programmering, dialog, bygguppföljning mm. 

ÅR: 2015
UPPDRAGSTYP: Tävlingsvinst, utredningar, gestaltningsfördjupning, visualiseringar, uppdragsledning, förprojektering, bygguppföljning, strategisk rådgivning
ORT: Norrtälje
BESTÄLLARE: Norrtälje kommun
SAMARBETSPARTNERS:

COWI & Light Bureau

Områdets masterplan har utvecklats och fördjupats i takt med att den allmänna platsen och kvartersmarken vuxit fram och detaljerats

Hamnpromenaden och de allmänna platserna
Stadsdelens nya vattennära vardagsrum – Hamnpromenaden, har inneburit omfattande utredning- och gestaltningsarbete. Det stiliserade landskapet med bryggor, klippor och skärgårdsvegetation, välkomnar nu boende och besökare till stadsdelen. Arbetet med att realisera tävlingsförslaget har inneburit ett nära samarbete mellan projektorganisationen, kommunala förvaltningar samt flera olika teknikkompetensområden.

Sydväst har vidare gestaltat samtliga lokal- och gångfartsgator i området samt stadsdelens nya parkrum. Hamnparken, färdigställd 2022, är områdets gröna lunga placerad i Norrtälje Hamns täta kvartersstruktur. Galärparken är områdets stora parkmiljö med nödvändig dagvattenhantering. Arbetet med Galären-området har inneburit omfattande utredningsarbete inför en godkänd vattendom och detaljplan.

Sjötullstorget är länken mellan stadskärnan och Norrtälje Hamn. Torgytan är även starten på den 400 meter långa Hamnpromenaden. Fotograf: Werner Nystrand

Design- & funktionsmanual
Projektet Norrtälje Hamn har ett antal styrande dokument som ligger till grund för utbyggnaden av stadsdelen. Detaljplanen för allmän platsmark samt vattenområden, den s.k. skelettplanen kompletteras med ”Utbyggnadsstrategi för Norrtälje Hamn”, en handbok för alla aktörer inom projektet som beskriver visionen för området och hur den skall uppnås. Sydväst har på uppdrag av projektorganisationen arbetat fram ett omfattande gestaltningsprogram för området, i Norrtälje kallat ”Design- & funktionsmanual”, ett komplement och en fördjupning av de andra styrande dokumenten.

I en stadsdel som växer fram under lång tid fanns ett behov av att beskriva intentionerna för gestaltningen. Projektets Utbyggnadsstrategi beskriver vad som ska byggas. Design- och funktionsmanualen beskriver hur det ska göras. Målsättningen är att konkretisera gestaltningsambitionerna och övergripande funktioner för de offentliga rummen, både hårdgjorda, gröna och blå ytor.

Design- & funktionsmanualen presenterar beskrivningar av systemtankar för senare systemhandlingar eller i förekommande fall en mer detaljerad beskrivning redan från början. Den utgör beslutsunderlag och dokumentation för Norrtälje Hamn och kommunens linjeorganisation, fungerar som projekteringsunderlag för samverkansentreprenören och ett stöd för områdets olika byggaktörer. Som styrande dokument säkerställer den ambitionsnivån och kvalitet under hela utbyggnadstiden samt fungerar som ett stöd för framtida drift och underhåll. Enskilda kapitel används också som generella principer och förutskrifter i andra projekt i kommunen, däribland avsnitt om uteserveringar och skyltning.

Del I - tematisk beskrivning. Design- & funktionsmanualens första del beskriver stadsdelens övergripande system och principer, här ska läsaren kunna förstå tankarna och reglerna på en övergripande, stadsdelsnivå. Kapitel i den tematiska delen innefattar bland annat trafikstruktur, grönstruktur, dagvatten och belysning.
Del II - geografisk beskrivning. Dokumentets andra del är geografiskt uppdelad och beskriver respektive delområde, från funktioner till specifika material som ytskikt, utrustning, belysning och vegetation. Kapitel i den geografiska delen innefattar bland annat lokalgator, gångfartsområden & gågator, Hamnplan och Piren.