Sydväst_flygbild_Karlskrona

Hur utvecklar man ett världsarv?

Sedan år 1998 finns Örlogsstaden Karlskrona med på UNESCO:s lista över världsarv. Några aspekter som gör staden unik är bland annat den bevarade stadsplanen med kvartersstruktur, den historiska stadens tydliga avgränsning, den historiska stadssiluetten och de många välbevarade byggnaderna med historiska miljöer. När staden nu utvecklas på norra Trossö, Karlskronas historiska och kommersiella hjärta, har stadens historiska karaktärsdrag fått forma planerad utveckling.  

På uppdrag av Skanska och tillsammans med Karlskrona kommun arbetar Sydväst med att gestalta miljöerna vid Östra Pottholmen, en viktig del i den nya entrén till staden. När infartsleden omvandlas till stadsgata skapas en unik möjlighet att ge Karlskrona en tydlig och välkomnande stadsfront i norr samtidigt som den befintliga stadsstrukturen förstärks..

Förutom världsarvsklassningen har riksintresset för kulturmiljövård och projektets kulturmiljöutredning varit styrande. Exempel på viktiga kvaliteter vid norra Trossö är den kulturhistoriskt värdefulla järnvägsstationen, stadens mittaxel, vattnen som skiljer Pottholmen från Pantarholmen samt möjlighet till utblickar och vyer.

Med utgångspunkt i stadens historiska kvaliteter
I Sydvästs arbete har barockstadsplanens huvudaxel, vattenkontakten vid Skeppsbrokajen samt Stationstorget varit speciellt avgörande i gestaltningsarbetet.

Utmaningar har till stor del handlat om hur alla styrande förutsättningar ska pusslas ihop. Inte minst när det kommer till trafik och framkomlighet. Skyfallshantering är ytterligare en aspekt som varit utmanande med stora, lågt liggande, instängda områden. Att skapa plats för vatten vid extremhändelser är avgörande inför framtiden och kräver multifunktionella ytor.

Barockstadsplanens huvudaxel sträcker sig från norr till söder över Trossö, och har så gjort sedan stadens grundande 1680. Historiskt sett avslutades den i vattnet i norr, idag bryts den av Kungsplan, ett centralt beläget busstorg. I förslaget för Östra Pottholmen förstärks axeln i form av ett parkstråk från Hoglands park ner till Skeppsbron. Därmed återfår axeln sin historiska avslutning i vattnet. Förutom viktiga kulturhistoriska aspekter skapar axeln gröna rekreativa kvaliteter till staden.

Historisk kartbild av Trossö, bildkälla: Karlskrona kommun. Platsen idag, bildkälla: Karlskrona kommun
En förstärkt axel mot norr skapar en tydlig riktning mot Skeppsbrokajen ger nya gröna kvaliteter i stadsväven.

Stadens möte vid Skeppsbrokajen utvecklas och får en tydligare hamnkaraktär. Historiskt sett var Skeppsbrokajen en plats för handelstransporter och skärgårdstrafik. Planen är nu att återskapa den inre hamnen (som idag fyllts ut med ett påldäck) för ökad vattenkontakt.

Historisk bild från omkring 1950. Bildkälla: Blekinge museum via Karlskrona kommun. Bild idag. Bildkälla: Google StreetView
Skeppsbrokajen. En framtida plats för möten med utblickar mot vattnet och småbåtshamnen.

Stationstorget framför Karlskrona central föreslås återfå en mer representativ karaktär med fokus på gående och cyklister. Målet är att ytan framför stationen åter ska bli en naturlig mötesplats i staden.

Historisk bild sent 1800-tal. Bildkälla: Blekinge museum via Karlskrona kommun. Bild idag. Bildkälla: Google StreetView
Föreslagen gestaltning av torgyta framför Karlskrona central. I bakgrunden planerad bebyggelse utanför etapp II, Östra Pottholmen.

Läs mer om projektet ”Stadens nya entré” via Karlskrona kommun.
Utforska mer av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.