Vy-over-Stora-torget

Vinst i Falköping!

Sydvästs förslag “Extra lagrad” vinner projekttävlingen för Falköpings stadskärna. Tävlingens har syftat till att ta fram programskisser för fyra delar av stadskärnan:

  • Stora torget
  • Kyrkparken
  • Kopplingen mellan stora torget och Kyrkparken
  • Tre entréplatser

Tävlingen, som anordnats av Falköpings kommun tillsammans med Svenska kyrkan har haft ambitionen att stärka stadskärnans historiska drag och landa i en nutida och karaktärsfull utformning. Rummens utformning ska syfta till att ge människor anledning att vistas där samt ge besöksanledningar till stadskärnan.

Programskiss Falköpings stadskärna.

Utdrag ur juryns utlåtande av förslaget “extra lagrad”:

"Bidraget tar avstamp i en mångfasetterad analys av landskapet, staden och stadskärnan. Genom markerade stråk skapas en helhet som binder samman målpunkterna i staden. Med tydliga entréer vars markbeläggning ianspråktar delar av gaturummen skapas en dragningskraft in till stadskärnan. På Stora torget utformas Malta Johanna med ett cirkulärt trädäck som medför att de sittande vänds mot torget. Runt torget byts beläggningen till betongsten för att öka tillgängligheten och bildar en ram.

På torgets västra sida skapas en grönskande lund med träd och andra växter och i öster en liten scen och stenskulpturen Lilla Mösseberg. Köttorget får en ungdomsprägel med markbeläggning som underlättar för fler olika aktiviteter eller happenings. Parkeringen väster om Köttorget flyttas söderut och möjliggör för en öppen grönyta med siktlinjer mot Stora Torget. Kyrkparken får en lugn yta med plats för eftertanke och meditation samt en mer aktiv plats med utrymme för en lekplats."

Tävlingsteamet har bestått av oss på Sydväst, COWI, Light Bureau, och Olga Schlyter kulturmiljökonsult.

Vidare har vi fått input och rådgivning av Gunnar Ericson – stadsmiljö, Lena Jungmark – barn och unga i staden, Johan Slagstedt – vegetation – Markmiljö, Henrik Sjöman – vegetation och Jonas Johansson – tillgänglighet – Mooi arkitekter

Vy korsningen Dotorpsgatan och Trädgårdsgatan. Entréer till Stadskärnan.
Vy från Köttorget mot Stora torget.
Vy över Kyrkparken och kyrkan.