projekt-arrieforskola-featured

Arrie förskola

Sydväst har under 2013 tagit fram ett förslag och sedan projekterat gårdsmiljön kring den nya förskolan i Arrie, Vellinge kommun.

Arrie förskola ligger i utkanten av byn med utsikt över det flacka skånska åkerlandskapet. I norr finns landsvägen och bybebyggelsen, mot övriga väderstreck vidderna. Terrängen förstärker känslan, tomten sluttar mot sydost. Förutsättningarna för en rofylld, stimulerande och utmanande utemiljö är bra, även då vi behöver skapa allt från början, här finns inga uppvuxna träd, inga stenrösen, inga plank att förhålla sig till. Men vi har förskolebyggnaden, likt en kringbyggd skånegård som öppnar sig mot gården.

GÅRDEN

Barn i olika åldrar efterfrågar olika saker. Utemiljön måste ge varje individ en chans att få utvecklas i sin egen takt.
Det är av stor vikt att gården inte bara erbjuder anvisade lekredskap utan även material, ytor och miljöer som väcker nyfikenhet och lust. Där barnen själva kan hitta utmaningar, bygga och konstruera saker och öva rörelse och motorik.
För att underlätta pedagogernas arbete och även för att skapa trygghet delas gården in i olika delar. Dessa ska vara lätta att överblicka med för den delen inte sakna inre rum där barnen kan mötas och skapa egna sammanhang.

GRÄSRUMMET

Gräsrummet består av en öppen, mjukt böljande gräsmatta, inramad av skogsträd av olika arter för att bidra till den pedagogiska verksamheten. Kullarna används till bland annat rutschkana och vintertid som pulkabackar. I mitten finns en cirkulär, plan yta, som möjliggör bollspel. Här är även den självklara samlingspunkten när förskolans alla barn ska samlas.

ÅR: 2013
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Arrie
BESTÄLLARE: Vellinge kommun

STORGÅRDEN

Storgården består av Gräsrummet och Äventyrsleken. Dess avgränsning mot den Inre gårdens västra kant utgörs av ett flätat pilstaket. Gränsen söder om Äventyrsleken utgörs istället av en mur/byggd konstruktion.

INRE GÅRDEN

Innergården är det rum man entrar när man kommer från parkeringen, den hänger även samman med byggnadens innergård och därmed byggnadens entré. Cykelslingan med leköarna och Bygg-/naturleken ingår också i denna del.
Mot köksträdgården avgränsas den Inre gården dels genom en byggd konstruktion vid uteateljéns trädäck samt med nätstängsel vid pergolan.

KÖKSTRÄDGÅRDEN

Köksträdgården ligger som en avskiljd del söder om byggnaden, här kan en barngrupp få lugn och ro och ha utsikt över landskapet. Köksträdgården hänger samman med uteateljén och har därmed access med byggnaden. Här finns en äppellund, körsbärsträd, bärbuskar och odlingsbäddar. Även gungställning och sandlåda finns.

CYKELSLINGAN

Likt en ö på den inre gården ligger Cykelslingan. Den leder runt omkring olika lekattrationer, vilka här är av det traditionella slaget, såsom sandlåda, gungställning och lekborg. Marken under redskapen är av fallskyddssand men även gummiasfalt är möjligt med tanke på tillgänglighet. Slingan är av asfalt vilken delvis kan målas i olika mönster för lek av olika slag. I ytan står prydnadskörsbär för att ge rumslighet och skugga. Längst i söder finns en öppen yta med bollplank. Längs avgränsningen mot Gräsrummet står bänkar och förvaringslådor för mindre lekredskap.

ÄVENTYRSLEKEN

Äventyrsleken ligger utanför den inre gården och riktar sig främst till barn från 2,5 år. Platsen ges ett skogigt intryck med frodig vegetation, barkflis på marken, stockar, stubbar och lekredskap med ett naturligt utseende. Här finns en motorikbana som letar sig runt inne bland bamburuggarna. En samlingsplats under lärken för morgongymnastik eller sångstund. Ett mellanskikt av häggmisplar förtydligar årstidsväxlingarna och blir ett naturligt tillhåll för småfåglarna.