projekt-campuskilen-featured

Campuskilen – Ett utvändigt vardagsrum

700 studentbostäder tillfälligt uppförda på 1960‐talet rivs för att ge plats för nya och högre exploaterade kvarter – Nya Kämnärsrätten. Området förtätas gradvis och kommer när det står helt färdigt rymma mer än dubbelt så många bostäder (1400) jämfört med vad som rivits. Nya och befintliga bostäder i det tätt planerade studentområdetvänder sig mot en existerande gata som i en första etapp omvandlats till ett välbefolkat och välutnyttjat aktivitetsstråk med sociala ytor och mycket grönska – Campuskilen.

Sydväst arkitektur och landskap har på uppdrag av AF Bostäder tagit fram program- och förslagshandlingar för Campuskilen samt tre bostadsgårdar (kv. Sagoeken, kv Proto och kv. Pireus) samt handlingar för vidare projektering.

I programskedet för mellanrummen på Nya Kämnärsrätten fördelades funktionerna mellan bostadsgårdar och stråket. Gårdsmiljöerna är halvprivata och erbjuder det nära grannskapet, med grönska, cykelparkering, sittplatser och grillplatser. På stråket samlas funktioner som vänder sig till många och tål och uppmuntrar till stor användning som t ex aktivitetsytor, avfallsstationer, cykelverkstad och ett mindre antal bilplatser. Här är det alltid liv och rörelse med plats för att plugga, slappa, träna och hänga vilket ger en trygg miljö.

Det som tidigare varit en tråkig och långsträckt angöringsgata med parkerade bilar har blivit nya Kämnärsrättens pulsåder – en plats som knyter ihop områdets alla delar med omkringliggande byggnader och kvarter, och som samtidigt är ett stort, härligt vardagsrum.

Vegetationsgestaltningen har utgått ifrån och byggt vidare på befintlig grönstruktur med uppvuxna ekar, prydnadsträd‐ och buskar, samt klippta gräsytor och är anpassad efter AF Bostäders förvaltning. Målsättningen har varit att utveckla vegetationsytorna för att uppnå högre biologisk mångfald, ökad integritet mellan privata och publika ytor, samt att öka upplevelsevärdena.

I den ursprungliga planeringen för området leddes allt dagvatten direkt till ledningssystemet. Längs Campuskilen har system för fördröjning av dagvatten ovan och under mark integrerats. Det innebär multifunktionella skelettjordar, planteringsytor som översilas av dagvatten vid regn samt ett system med djupa ränndalar och skålade gräsytor för att kunna fördröja och leda bort vatten vid skyfallshändelser.

ÅR: 2016
–2020
UPPDRAGSTYP: Program och gestaltningsarbete samt fortsatt vidare projektering
ORT: Lund
BESTÄLLARE: AF Bostäder
SAMARBETSPARTNERS:

COWI

Principiell förändring
Vegetationsgestaltning längs Campuskilen