projekt-munksjokajen-featured
Fotograf: Werner Nystrand

Munksjökajen – En del av Jönköpings nya stadskärna

Under våren 2016 genomfördes ett parallellt uppdrag för gestaltningen av de offentliga rummen i anslutning till stadsutveckling­projekten runt Munksjös fabriksområde. Efter uppdraget tilldelades Sydväst uppdraget att fördjupa gestaltningen för Högskolestranden, Energibryggan och Båtbryggan framför Säckfabriken. Fokus har legat på fördjupning av gestaltning och genomförande i samråd med Munksjö AB och Jönköpings Energi samt gestaltning och funktion för Båtbryggan vid Säckfabriken, samordnat med 02Landskaps arbete med Fabrikskajen.

Energibryggan
Längs med strandlinjen anläggs en ny GC-väg som till stora delar ligger utanför dagens vattenlinje och därför utförs som spont-eller pålkaj. Cykel- och gångvägens svepande dragning är gjord för att ge en behaglig upplevelse utan alltför knyckiga svängar och är vid Vattenre­ningen anpassad för att ansluta till 02landskaps utformning av Fabrikskajen. Drifts- och säkerhetsavstånd hålls mot befintliga och planerade byggnader på Munksjö ABs fastighet. Avgränsningen mot verksamhetsområdet utgår från 02landskaps konstruktions- och gestaltningsprincip. Utmed sträckan har ett par “soffhörnor” sparats ut i vegetationen. Här kan man pausa och blicka ut mot Munksjön eller sitta och lapa sol vänd mot den vajande per­enn- och gräsplanteringen. Planteringen utmed cykelvägen görs i fält med tre huvudarter – liten Stefanandra, Tuvtåtel och Skogsfryle. Andra arter av lök och perenner blandas in i mindre mängder för att skapa variation och blomning. Trädskiktet utgörs av flerstammiga exemplar av Himalayabjörk och Glanskörsbär. Närmst Vattenreningen sparas ett par av de befintliga björkarna om höjderna tillåter det. Här finns också en dubbelgrind som gör det möjligt att komma ut från Munksjö ABs område. I anslutning till grinden ligger en träbrygga som hängts på kajkanten och som gör det möjligt att komma ner till vattnet för att ta prover eller bara vistas nära vattenytan.

ÅR: 2016
–2021
UPPDRAGSTYP: Parallellt uppdrag samt fortsatt fördjupning och projektering av Energibryggan
ORT: Jönköping
BESTÄLLARE: Jönköpings kommun
SAMARBETSPARTNERS:

Frida Nordmark, LightBureau (belysningsdesign parallelluppdrag)
Tor Olsson, belysningsplanerare (belysningsdesign genomförande)
Bengt Wahlgren (byggnadsantikvarie)
COWI (kostnadsberäkning)
Gunnar Ericsson (offentlig konst)

Flygvy som visar anslutningen mot Vattenreningen och platsen för utegymmet. Staketet som avskärmar Munksjö ABs verksamhet slingrar sig fram för att parera byggnaderna längs med stråket. En riklig vegetation med buskar träd och olika mixar av perenner och buskar följer gång och cykelvägens svepande dragning.

Markperspektiv mot norr som visar bryggan som ligger i påldäckets avslutning. I höjd med bryggan finns en nisch i planteringen där en bred solsäng erbjuder en viloplats för flera samtidigt.

Bryggan i vackert söderläge. Målet är att den ska få ett nätt uttryck – inte så mycket ”kjol”. Bryggan är mest tänkt för vistelse, därför är stegen dimensionerade mer för att sitta i än att gå i.

Fotograf: Tor Olsson.