projekt-vastra-sjostaden-trelleborg-illustrationsplan-featured

Västra Sjöstaden Trelleborg

I den västra delen av Trelleborg, alldeles i anslutning till havet, ligger Västra Sjöstaden. Området planeras för att innehålla en blandad stadsbebyggelse med bostäder, service och handel. Det havsnära läget är en fantastisk kvalitet men kräver också lösningar som klarar det utsatta läget. För att skapa ökade rekreativa värden men också för att skydda staden mot stigande havsnivåer har en ny strand föreslagits som binder samman området från Hamnområdet i öster till naturområdena i öster och ger hela Trelleborg en ny central attraktion.

Det havsnära läget har medfört att Västra Sjöstadens nya vegetation har studerats noga. Sydväst har tagit fram ett gestaltningsprogram för all allmän plats och drivit en kreativ process med kommunen och områdets byggherrar kring områdets utemiljö.

Ledord gestaltning allmän plats:

  • Ta vara på platsens förutsättningar
  • Bidra till en väl fungerande stadsdel för boende och handel
  • Skapa en attraktiv destination
  • Robusta lösningar med rätt ambition
  • Verka för hållbarhet, ett bra mikroklimat och gröna värden
  • Utforma ett starkt ramverka att växa i
ÅR: 2020
–2021
UPPDRAGSTYP: Gestaltningprogram
ORT: Trelleborg
BESTÄLLARE: Trelleborgs kommun
SAMARBETSPARTNERS:

Henrik Ekström, COWI
Frida Nordmark, Light Bureau

Helhet
Landskapet i Västra Sjöstaden bygger på ett antal strukturerande landskapselement som tillsammans bildar helheten i området. I norr finns Stadsgatan vilken fungerar som en rumsbildande gräns mellan Västra Sjöstaden och områdena norrut. Från denna leder tre viktiga huvudstråk ner i området; västra entrén, torget och Ståstorpsån i öster. Dessa tre hierarkist överordnade nordsydliga stråk delar också upp stranden i tre delar; aktivitetsstranden, dynstranden och sumpen. Som ett finmaskigare nät finns gränder och lokalgatan som är viktiga funktioner inom området.

Den del av Ståstorpsån som rinner genom området är idag en outnyttjad resurs. Målsättingen är att omvandla dagens dike till en öppet vattendrag med högre ekologiska och upplevelsemässiga kvaliteter. För att göra vattnet synligt ges ån en meandrande form som förses med flackare slänter som också är möjliga att sköta (max släntlutning 1:3).

Aktivitetsterrasserna är med sina generösa ytor en plats för en mångfald av funktioner. Här finns plats både för permanenta aktivieter och tillfälliga eller spontana evenemang. Ytorna från den högre liggande Strandpromenaden trappas ner mot vattnet och skapar därigenom plana gräsytor för lek, spel och umgänge. Närmast Strandpromenaden samlas de funktioner som kräver högst tillgänglighet, som en större lekplats, boule-ytor, utegym och olika typer av bollplaner. På de nedre terrasserna finns vindskydd och grillplatser och de terrasser som ligger allra närmast vattnet består av generösa gräsytor.

Områdets torgmiljöer sträcker sig från Stadsgatan i norr hela vägen ner till strandpromenaden och den utökade stranden. För att öka orientering och identitet ska området upplevas som en sammanhängande yta men med accenter i form av arrangemangsplatser, planteringar, vistelse- och uteserveringsytor o.s.v.

Väster om torgmiljöerna breder Dynstranden ut sig. Det är ett långt avsnitt som karaktäriseras av stora böljande sanddyner täckta av strandråg och enstaka buskar och träd. Dynerna skapar ett behagligare mikroklimat och här kan man som besökare hitta sin egen plats. Dynerna fungerar också som erosionsskydd och som skydd mot framtida höga havsnivåer.

För att skapa en inbjudande, lugn och intim vardagsmiljö i gränderna är det viktigt att bryta ner skalan och att ge plats för olika typer av grönska, både på allmän plats och på kvartersmark. De kommunala planteringarna, med de större träden och en frodig undervegetation, kompletteras på kvartersmark med mindre träd/större buskar, häckar, klätterväxter och marktäckare. Tillsammans ger det ett upplevelserik och varierad miljö med höga boendekvaliteter och hemmakänsla.