projekt-centrala-danderyd-featured

Centrala Danderyd

Danderyds kommun har sedan våren 2015 fört en dialog om utvecklingen av centrala Danderyd. Dialogen har handlat om hur man kan skapa en tystare miljö med renare luft längs E18-stråket och samtidigt utveckla centrala Danderyd på bästa sätt. E18 är en av Sveriges mest trafikerade vägar med cirka 70 000 fordonspassager per dygn på sträckan genom Danderyd. Trafiken gör att halterna av skadliga partiklar är höga längs med vägen, och bullret är omfattande. Fyra framtida scenarier för förbättrad av miljön har tagits fram; lång tunnel, kort tunnel, partiell överdäckning vid Danderyds sjukhus och ingen tunnel. Om vägen tunnelförläggs, skulle miljön förbättras samtidigt som mark frigörs för nya bostäder, verksamheter och annan service.

Sydväst och &Rundquist arkitekter har bidragit med övergripande strukturskisser och studier för hur frigjorda ytor från motorvägen skulle kunna utvecklas och skapa ett nytt centralt stråk i Danderyd. Visionsbilder för nyckelplatser ger invånarna en möjlighet att fantisera och förstå hur kommundelen skulle kunna se ut utan en trafikerad motorväg.

Materialet är en del av det program för fördjupning av översiktsplanen kommunen arbetat fram under 2016.

ÅR: 2015
–2016
UPPDRAGSTYP: Utvecklingsstrategi
ORT: Danderyd
BESTÄLLARE: Danderyds kommun
SAMARBETSPARTNERS:

&Rundquist arkitekter och Sweco

Visionsbild över det nya centrala gatustråket, som ersätter dagens E18 om den tunnelförläggs. Blandad stadsbebyggelse och urban grönska. Inga konkreta förslag finns framtagna i detta tidiga planeringsskede.
Visionsbild som visar hur ny bebyggelse i området vid Danderyds sjukhus skulle kunna se ut, med kollektivtrafiknod och en ny stadspark. Inga konkreta förslag till utformning av ny bebyggelse finns framtagna i detta tidiga planeringsskede.
Visionsbild som visar hur en huvudgata mellan Danderyds sjukhus och Mörby Centrum skulle kunna se ut om E18 förläggs i tunnel.
Visionsbild som visar hur ny bebyggelse vid Mörby verkstäder och vagnhallar skulle kunna se ut om E18 läggs i tunnel. I bilden har hallarna utvecklats för nya verksamheter med kulturprofil. Nya bostäder har byggts på andra sidan om den nya huvudgatan som ligger ovanpå E18-tunneln.