Dekanen_presentation_stående_test MK.indd

kv Dekanen – Trädgårdspusslet

Tillsammans med &Rundquist arkitekter har vi genomfört ett parallellt uppdrag i kvarteret Dekanen i Malmö för att visa en möjlig omgestaltning som skapar en blandad och levande bostadsmiljö.

Kv Dekanen ligger nära många delar av Malmö, men hör inte riktigt till någon av dem. Malmö centrum med shopping och kultur i norr, sjukhuset i söder med Malmös största koncentrat av arbetsplatser och studenter, Pildammsparken med sport och friluftsliv i väster och bostadskvarteren och kulturlivet runt Möllevången i öster.

Vårt förslag länkar ihop dessa områden genom stråk och attraktionspunkter så som trädgårdarna och multihallen. I förslaget präglas området av en öppenhet och tillgänglighet. Vi skapar en intim plats för alla. I förslaget är därför de privata platserna förlagda till terrasser och tak, medan markbelägna trädgårdar och uterum är öppna och tillgängliga för alla.

  • Omgivande grönytor trycker sig in i området och binder samman intilliggande områden med kvarteret
  • Bebyggelsen trycker sig ut och i anspråk tar ytor och platser intill
  • Med Malmöskalan som utgångspunkt trycker sig vissa byggnadskroppar uppåt
  • Medan grönska ibland trycker sig ner bland byggnadsvolymerna
ÅR: 2016
UPPDRAGSTYP: Parallellt uppdrag
ORT: Malmö
BESTÄLLARE: Malmö stad
SAMARBETSPARTNERS:

&Rundquist arkitekter

Områdets relation till närbelägna områden i centrala Malmö.
Trädgårdstemat i Dekanen bygger på tre motiv. För det första ger det en ny grön skala i området, som kompletterar omkringliggande större stadsrum och parker. Det andra motivet är trädgården som en stark bild för möten mellan människor och mellan människor, växter och djur. Det tredje motivet är att skapa en förändringsbenägen, robust och varierad struktur som på ett bra sätt underbygger arbetet med hållbart stadsbyggande och ekosystemtjänster.
Illustrationsplan över kvarteret Dekanen.
Tvärsektion genom de sydligaste kvarteren.
Längdsektion mot öster framför allén.
Programmering av de offentliga rummen.
Vy mot föreslagen multihall och Bo Widerbergs plats.