projekt-harlov-featured

Härlövs backar & ängar – Tillbaka till framtiden

Det gamla soptippsområdet i Kristianstad Härlövstippen ska bli Härlövs backar – ett nytt rekreationsområde. Sydväst vann under 2013 en inbjuden tävling med förslaget “Tillbaka till framtiden”. Detta förslag utgör nu grunden för framtidens Härlövs backar och ängar.

Vision
Härlövs ängar och backar har potential att bli ett storslaget och fascinerande landskap i direkt anslutning till Kristianstads centrala delar. Förslaget har som målsättning att skapa ett landskap med en enkel grundstruktur, stor inre variation och en riklighet av upplevelser, aktiviteter och miljöer och grundar sig på tre övergripande element:

UPPLEVELSE – Det ska vara intressant och spännande att besöka Härlövs backar och ängar, alla tider på året. Målgruppen ska vara bred, såväl långväga intresserade besökare, stadens invånare, som de boende i närområdet.

REKREATION – Som ett av Kristianstads större grönområden ska området skapa förutsättningar för aktiviteter och upplevelser som gagnar fysisk och psykisk hälsa.

PEDAGOGIK – Besökaren ska, direkt eller indirekt, få med sig ny kunskap efter ett besök i området. Ett pedagogiskt helhetsperspektiv läggs på anläggningen och innehållet samordnas med verksamheten kring Vattenriket och Naturum.

Rum och komposition
För att ge området en stor dynamik är det viktigt att skapa rum i olika storlek och med olika förutsättningar, alltifrån det lilla intima till det stora öppna. Därigenom skapas också en flexibilitet som gör det lättare att efter hand addera nya element i landskapet. Topografin tillsammans med ridåer, siktlinjer och öppna ytor skapar en scenografisk effekt och en poetisk gestaltning som ger besökaren många olika upplevelser.

Tydlig struktur
En enkel grundstruktur med ett fåtal områden som kan utvecklas var för sig och över en längre tidsperiod ger en stor handlingsberedskap för framtida tillägg i området. Strukturen har framför allt grundat sig på tankar kring vind/lokalklimat, etapputbyggnad och en rumslig dynamik. För att maximera upplevelsen av områdets topografiska förutsättningar är de högre liggande delarna i stort sett helt utan högre vegetation medan lägre partier har buskar och träd som skapar bättre lokalklimat och ger platserna dess rumsliga begränsning. Det är viktigt att området i skala och innehåll får behålla sin storslagenhet, att det upplevs stort och generöst, och att områdets unika karaktärer får plats att breda ut sig.

Historiska lager
När vi förändrar miljön omkring oss är det viktigt att vi fortfarande gör det tidigare landskapet läsbart och att vi kan skönja platsens historia. Tävlingsområdet och dess omgivningar har på olika sätt använts och påverkats av människan under många århundraden. Idag går det att se spår av grävda diken och kanaler som har skapats för att ta hand om vattnet. Även tidigare försvarsanläggningar som stadskärnan, Lillö och Härlövs borg är läsbara i landskapet. Marken för den nuvarande deponin har tidigare använts för ängs- och slåtterbruk. Smala tegar, redovisade på såväl äldre som nyare kartor, delade in området i öst-västlig riktning. I förslaget har det varit viktigt att lyfta fram platsens historia och göra olika tidslager synliga i landskapet. Det kan gälla vyer mot viktiga historiska platser, fysiska kopplingar eller att lyfta fram det tidigare tegsystemet med hjälp av buskridåer i söder och gräsvallar i norr. Lika viktigt är berättelsen om Härlövs funktion som soptipp. De uppstickande betongrören (kan de vara utgångspunkt för konstnärlig utsmyckning?) tillsammans med pedagogisk information på högsta punkten berättar om platsens nutidshistoria.

ÅR: 2015
–2016
UPPDRAGSTYP: Vinst i inbjuden tävling samt vidare fördjupning
ORT: Kristianstad
BESTÄLLARE: Kristianstads kommun

Området är en gammal deponi där kommunen de senaste åren arbetat med att täcka över soporna med ett isolerande skyddslager för att minimera risken för läckage. Grundförutsättningarna skapar dock stora utmaningar; bland annat kan träd och annan vegetation med större rötter inte planteras överallt. Inte heller kan tyngre byggnadsstrukturer läggas till då de riskerar skada skyddsduken. (Teknisk sektion och bild från Kristianstad kommun)

Linjära element förstärker topografin. Ekonomiska kartan 1972 visar tydliga raka gränser i landskapet.
Vallarna skapar struktur och vindskydd.

Landskapselement. 1. Högre vegetation i områdets utkanter 2. Historiska ägogränser markeras med siktlinjer i skogen, buskridåer, spänger och jordvallar 3. Ankarpunkter ger målpunkter i området 4. Topografin är basen i landskapet. De linjära elementen skapar olika rum och förstärker områdets dramatik.

Från stad till natur och rumslig struktur.

Strategi etappindelning. TRADITIONELLT- Geografisk etappindelning medför att delar av området inte är tillgängligt och potentiella framtida skötselproblem. FÖRESLAGEN STRATEGI- I en etappindelning med lager-på-lager-principen förädlas hela området successivt.

Delområden.
Vy mot festplatsen och in mot centrala Kristianstad.

Efter 5 år. Växtbäddar och föreslagen jordmån ligger på plats. Ängsytor är sådda och basplanteringar är utförda med landskapsplantor. Den övre och nedre slingan i grus är på plats väster om leden. Festplatsen är anordnad som form och viss förberedelse för framtida teknik är gjord. Några enkla grillplatser och ett fåtal väderskydd finns inom området.

Efter 10 år. En till två gallringar av skogspartierna har gjorts och eventuell inplantering av mer busk- och fältskikt kan vara aktuellt. Ridstigen och mountainbikeslingan är klara. Paviljongen på högsta punkten står på plats och några föreningar har etablerat sig. Belysning finns vid festplatsen, naturparken, skogen och hagmarken. Spänger i Årummets naturreservat är gjorda.

Vy från föreningsbyn.

Efter 20 år. Hela området är anlagt och förädlat. Kristianstad har äntligen fått ett stadsnära rekreationsområde med unika kvaliteter.

Vidare arbete. Förslaget har utvecklats och utvalda områden har studerats mer i detalj. Entréplatsen för Naturum är en sådan.

Vidare arbete. En skyltstrategi har tagits fram för att förbättra navigeringen i området.