projekt-hammars-park-featured

Hammars park

Sydväst vann under 2003 en öppen markanvisningstävling tillsammans med FOJAB arkitekter och Henrik Jais-Nielsen Mats White arkitekter för bostadsområdet Hammars park, placerat precis bredvid parken med samma namn, i södra Malmö.

Övergripande grönstruktur- Hammars park
I södra delarna av Malmö utgör Hammars park en unik miljö genom sina relativt stora arealer med ett äldre trädbestånd samt en variationsrik flora och fauna. Parken ger med en blandning av öppna och slutna partier ett pastoralt intryck som bör bevaras och förstärkas.

En av grundtankarna med bostadsområdet vid Hammars park, med dess gröna omgivningar, är att bibehålla och utveckla områdets parkkaraktär. Det som till största delen skapar detta är områdets träd, buskar och häckar.

Karaktär
I en successiv övergång vandrar Hammars park över Hammars väg in mellan flerbostadshusen. Parkdelen får karaktären av en rik ängslövskog. Det åstadkoms genom att bevara och utveckla befintlig flora med sådd, pluggplantor, buskar och träd.

  • Trädskikt: inhemska ädellövträd som skogsek, ask, lind, lönn och fågelbär
  • Buskskikt: hassel, benved och hagtornsarter
  • Fältskiktets örter: vitsippa, gulsippa, harsyra, gulplister, nunne-arter vårlökar, violer mfl.
  • Fältskiktets gräs: hässlebrodd, lundgröe, lundelm, lundslok, långsvingel, skogsstarr mfl.

Hammars park utvecklar således en flikig söderkant i vilken husen skjuts in. Längst in i grönskan smygs de låga garagebyggnaderna med ängstak in. Eftersom Hammars väg ligger högre än omgivningen är de gröna taken inte bara bra ur en biologisk/ekologisk aspekt, de är dessutom synliga.

Områdets och även det närmaste grannskapets centrum är en nedsänkt gröning. Den välhållna gräsytan avgränsas av bebyggelse, murar och trappor. Bebyggelsen står med ena benet på gatunivå och det andra nere på gröningen. Spelet mellan bebyggelsen och dess mellanrum skapar en spänning som kontrasterar mot den enkla gräsytan.

ÅR: 2003
–2008
UPPDRAGSTYP: 1:a pris i öppen markanvisningstävling, fördjupad gestaltning och projektering
ORT: Malmö
BESTÄLLARE: MKB och JM
SAMARBETSPARTNERS:

FOJAB arkitekter
Henrik Jais-Nielsen Mats White arkitekter

Illustrationsplan.