projekt-vintriediket-featured

Vintries dagvattenstråk

Utmed hela Vintrie bys sträckning löper ett viktigt dagvattensystem som avvattnar stora områden i södra Malmö. För att skapa säkrare miljöer samt ge dagvattenanläggningen ett tilltalande utseende anordnades ett parallellt uppdrag där vårt förslag ansågs bäst ur flera aspekter. Tanken med förslaget är att förtydliga landskapet och göra dagvattnet synligt och till ett positivt inslag i miljön.

11 DAMMAR I HALVMETERSSTEG

För att bibehålla vattenytan så högt som möjligt, och därmed synbar från vägen, har ett system av dämmen anlagts som tillsammans bildar 11 dammar med en nivåskillnad på en halv meter mellan varje damm. Den södra sidan, mot Vintrie by, har gjorts striktare med klippta slänter och en distinkt träskoning. Här är också vattendjupet generellt något djupare vilket hindrar igenväxning. Den norra sidan är friare med flacka slänter ned i vattnet.

För landskapets typiska våt- och fuktmarksväxter har såtts in och ger på sikt ett frodigt intryck. För att enklare komma ner till vattnet samt skapa säkra passager har bryggor, broar och spänger anlagts på flera ställen. Samtliga dämmen är gjutna i betong, träarbeten är utförda i oljat lärkträ.

ÅR: 2003
–2014
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Malmö
BESTÄLLARE: VA-Syd
Ett av de nio dämmena i dagvattendiket. Fotograf: Merja Diaz.

1. Inlopp. Från ledning till diket. 2. Dämmen. Diket har nio stycken dämmen som är utformade så att barn ska kunna leka på dem. De 40 cm breda öppningarna i dämmenas överkant är gjorda för att släppa igenom ett maximalt beräknat flöde. 3. Spänger och bryggor. Dessa är lågt byggda över vattenytan för att det ska bli lätt att komma nära vattnet 4. Grunda dammar. Grunda dammar med kalkkross respektive granitkross. 5. Djup damm. Genom att ha olika djup på dammarna gynnas också olika djurarter. 6. Kantskoning. Stenar har lagts upp mot kantskoningen. Det gör att djupet vid dammarnas kanter aldrig är större än 20 cm. Anledningen är att det måste vara lätt att komma upp om någon skulle ramla i. 7. Ängen. En flack slänt med ängsblandning 8. Utlopp.

De boende i Vintrie bjöds tidigt i projektet in till samråd för att bidra med synpunkter. Något som inneburit att Vintrieborna idag är engagerade i sitt dike på många olika sätt.
Vattennivåerna varierar över säsong. Fotograf: Merja Diaz.
Fotograf: Merja Diaz.
Det nya diket löser inte bara ett stort belastningsproblem i Malmös dagvattensystem utan är också ett område för vattennära rekreation för de boende i Vintrie. Fotograf: Merja Diaz.
Vintertid erbjuder dammarna rekreativa möjligheter i form av skridskoåkning. Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.