Sydväst_Kassmyraåsen_huvudgata

Kassmyraåsen

Sydväst har tillsammans med Structor och &Rundquist tagit fram detaljplaneprogram för Kassmyraåsen, ett område placerat mellan Tumba och Vårsta i Botkyrka kommun. Planprogrammet visar hur området kan utvecklas till en levande stadsmiljö med höga vistelsevärden. Stor hänsyn har tagits till de unika förutsättningar och utmaningar som finns i området, såsom vattenhantering, buller och naturmiljöerna.

Området på ca 180 ha omfattar hela Kassmyra grustag, väg 225, ett befintligt verksamhetsområde, ett antal bostäder samt naturmark. Att stärka de gröna sambanden mellan Vinterskogens naturreservat i väster och Lida naturreservat i öster har varit en viktig aspekt i arbetet. Kommunens översiktsplan redovisar norra området som lämpligt för medeltät stadsbygd och de södra delarna av området som gles stadsbygd.

Visionen för Kassmyraåsen
I ett inledande skede av planprocessen arbetades en vision för områdets fortsatta utveckling fram. Denna kan sammanfattas i tre övergripande fokusområden.

  • Med närhet till naturen
  • En mångfald av hållbara miljöer
  • Det sammankopplade grannskapet
ÅR: 2021
–2022
UPPDRAGSTYP: Planprogram
ORT: Botkyrka
BESTÄLLARE: Botkyrka kommun
SAMARBETSPARTNERS:

Structor, &Rundquist arkitekter

Förslagets bärande idéer

Sammanlänkande nordsydligt stråk. Strukturen har en ny huvudgata i nordsydlig riktning som utgör ryggraden i området och möjliggör att även de inre delarna i strukturen kan försörjas med kollektivtrafik. Detta är en grundförutsättning för att främja ett klimatsmart och hållbart resande till och från området.

Topografin formar rum.Områdets topografiska kvaliteter och rumsbildingar som formats av de tidigare täktverksamheterna tas tillvara i strukturen. Bebyggelsen anpassar sig till den lokala topografin och det omgivande naturlandskapet med sina släntkanter och vegetationsridåer.

Koppla samman och utgå ifrån befintligt. Förslaget utgår från en struktur där befintliga vägar och stråk utnyttjas och kopplas ihop i ett sammanhängande vägnät som försörjer bostadsbebyggelsen.

Bred grön kil mellan naturreservaten. Det gröna sambandet mellan naturreservaten stärks i form av ett brett grönstråk, som aktiveras och blir en naturlig mittpunkt och entré till reservaten. 

Nätverk av grönt och blått. Strukturen innehåller ett nätverk av gröna kilar och stråk som utgår ifrån de befintliga naturkaraktärerna. 

Strukturen
Strukturen som visas i planprogrammet är en översiktlig beskrivning av områdets utvecklingsmöjligheter. Det är en robust grundstruktur som ger förutsättningar för att Kassmyraåsen över tid utvecklas till en hållbar stadsdel som tar fasta på det säregna landskapets kvaliteter och karaktärer.

En variation av stadsbyggnadskaraktärer
Strukturens gatunät och bebyggelsen placering i landskapet utgår från den topografi och de rumsbildningar som den tidigare täktverksamheten format på platsen. Bebyggelsen i Kassmyraåsen knyter an till den lägre skalan som finns i närområdet som är tät och småskalig. Mot huvudgata och i noder kan exploateringen vara något högre för att sen trappas ner mot de omgivande naturområdena. Bovallen fortsätter att vara ett verksamhetsområde, men utvecklas med nya bostadsnära verksamheter och integreras i den övriga bebyggelseutvecklingen med en ny genomgående koppling som bryter områdets isolering.

Ett sammanlänkande stråk med noder och målpunkter
Kassmyraåsen kopplas samman med närområdet genom ett nätverk av gator som utgår från de befintliga korsningspunkterna med omgivande vägnät. En huvudgata löper från norr till söder och kopplar på det befintliga vägnätet för att möjliggöra för att försörja området med kollektivtrafik. Det är en stadsdel där ett klimatsmart resande ska främjas. Där den centrala huvudgatan korsar andra större huvudgator i området bildas noder med en högre koncentration av bebyggelse, torg och andra målpunkter. Här koncentreras ett utbud av skolor, idrott, rekreation, service och småskaliga verksamheter. Målpunkter för boende och besökare i området.

Gröna rum som knyter samman och hanterar vatten
Den övergripande grönstrukturen i Kassmyraåsen är uppbyggd för att knyta samman stadsdelar och naturområden, utveckla de ekologiska sambanden samt bidra till en attraktiv miljö att vistas och bo i. Genom områdets mitt löper en bred grön kil vilken bildar en rekreativ nod och entré till naturreservaten som omger Kassmyraåsen. I områdets lågpunkter utvecklas större parkrum och allmänningar. Dessa gröna rum kan utvecklas till naturliga samlingspunkter som samtidigt kan ta hand om dagvatten och hantera skyfall. Som en del i stadsdelens klimatanpassning ska graden av hårdgjorda ytor minimeras även i gatumiljöerna och inom kvarteren. En viktig förutsättning för genomförandet av planprogrammet är att kommande utveckling inte ger upphov till en minskad grundvattenbildningen samtidigt som endast rent vatten får tillföras grundvattnet.

Principsektion relationen bebyggelse och landskap

Visionsbild över grön korridor. Dessa gröna rum är viktiga som spridningskorridorer för växt- och djurliv samtidigt som de tillskapar rekreativa kvaliteter för Kassmyraåsen.

Vy från kvartersgata. De bostadsnära stads-rummen utformas som attraktiva kommunikationsstråk för gående, cyklister och angöringstrafik. Grönska skapar karaktär och bidrar till ökad biologisk mångfald samt dagvattenhantering.