Sydväst_Pulsen_flygvy

Pulsenområdet

Pulsen Fastigheter och Borås stad utvecklar Pulsenområdet i centrala Borås. Under hösten 2021 anordnade Pulsen Fastigheter ett parallellt uppdrag i samverkan med Borås Stad. Sydväst ingick i det vinnande teamet tillsammans med Malmström Edström och Linnarc. Sedan dess har teamet arbetat vidare med att utveckla och förfina förslaget.

Ambitionen är att området ska genomgå en förädling och utveckling genom nya bostäder, kontor, centrumverksamheter och parkmiljöer. Målet för Pulsenområdet är också att stärka kopplingarna mellan flera stadsdelar genom att minska barriäreffekten från väg 40. Med utgångspunkt i textilstaden Borås och hur en väv flätar samman olika trådar har teamet studerat hur området kan bli en plats där arbete och fritid korsas, där stråk och stadsrum vävs samman samt där gröna och blå landskapsrum möter stadens byggda massa. Många och starka kopplingar till såväl befintliga byggnader som till övriga staden. Tydliga mellanrum och platser i distriktet och en bebyggelsestruktur för robusta stadskvarter formar förslaget, allt i en finmaskig väv där dåtid, nutid och framtid förenas.

En del av Borås. Historiskt sett har området varit dominerat av textilindustri och senare även andra företag och arbetsplatser. Utan betydande andel bostäder eller övriga besöksmål har Pulsenområdet varit något avskild från resten av Borås och inte en helt integrerad del av staden. I och med det nya utvecklingsarbetet kommer hela området att bli mer öppet och inbjudande för alla. Området kommer att bidra till en mer sammanhängande stad samt, med ödmjukhet för sin omgivning, tillföra sin egen särpräglade karaktär till den.

Koppling över Viskan. Med två nya gång- och cykelbroar över Viskan skapas möjlighet för nya rörelsemönster. De kommer att bidra till både en bättre koppling mellan Pulsen-området och Borås centrum, samt utökade möjligheter att röra sig längs med Viskan i Viskans park.

Koppling över väg 40. Området kommer att ha två delområden, ett norr om och ett söder om väg 40. Norra och södra noden skapas som tyngdpunkt i de båda delområdena. Hela Pulsenområdet kommer att ha förbättrade förbindelser i nord-sydlig ritkning, både över och under väg 40, vilket skapar ett nära samband mellan de två noderna och sammanhållning i området som helhet.

Gröna stråk. Tydliga/starka gröna länkar genom området ger inte bara estetiska värden och kvaliteter till stadsrummen utan är även viktigt för biologisk mångfald och smådjurs rörelser.

ÅR: 2021
UPPDRAGSTYP: Parallellt uppdrag med fortsatt arbete
ORT: Borås
BESTÄLLARE: Pulsen Fastigheter
SAMARBETSPARTNERS:

Malmström Edström, Linnarc

Koppla / Väva samman
Trådarna, områdets idéväv, består i ena riktningen av innehåll som verksamheter, bostäder, mötesplatser och besökare samt i andra riktningen av aktörer som Pulsen, näringslivet, utbildning och forskning. Denna idéväv skapar mellanrum där fysiska byggnader, såväl befintliga som nya, och platser kan bildas.

Mellanrummen
I sin fysiska tolkning består väven av stråk och rörelsevägar. En av trådarna i väven utgörs av väg 40, som både är utgör en barriär och en rörelseväg. Genom att stärka kopplingarna tvärs denna rörelse kopplas distriktet samman men förbinds också med staden i norr och söder.

Distrikt och noder
Området har två noder på varsinnsida om trafikleden. Noderna formas till samlande och viktiga stadsrum där de kulturhistoriskt värdefulla industribyggnaderna finns närvarande och förankrar de nya miljöerna i historien. Nya signaturbyggnader blir målpunkter och uttrycksfulla gestalter i stadsväven.

Illustrationsplan över Pulsenområdet.

Visionsvy över Sven Erikssonsgatan vid Pulsenområdets norra entré. Strukturplanen innehåller två olika lager av byggda strukturer: större byggnadskroppar samt mindre komplementbyggnader och utbyggnader. De större byggnaderna är rationella i sin uppbyggnad och strukturellt effektiva och tydliga. De utgör grunden och skapar ett ramverk för strukturplanens stadsrum i den stora skalan. De mindre byggnaderna innebär variation och identitet för upplevelsen av miljön. 

Hybridbyggnader. Genom att blanda verksamheter och bostäder kan möjligheter till unika samutnyttjanden skapas. Med digitala bokningssystem kan en bostad exempelvis expandera tillfälligt genom att annektera ett mötesrum eller annan resurs en viss tid över dygnet. Detta kan ske tillfälligt (vid behov) eller regelbundet (systematiserat). Genom att kombinera verksamheter med olika uppvärmningsbehov kan också små lokala balanserade energisystem skapas. Kontor eller serverhallar med kylbehov kan värma bostäder etc.

Viskans park

Borås Stad har under många år arbetat med utveckling av
ett fem kilometer långt parkstråk som löper genom tätorten. Viskans park ska bland annat bidra till att minska barriärer. Viskans park är markerad att löpa genom Pulsenområdet, området utgör en viktig pusselbit i att möjliggöra den ambitiösa linjära parken. Genom Pulsenområdets läge intill Stadsparken blir tydliga gröna kopplingar mycket viktiga. Tre ost-sydliga stråk föreslås genom området. Även om stråken vart och ett är relativt smala kompletterar de varandra och bildar en sammanlagd och värdefull, varierad grön miljö. Med olika innehåll och med olika karaktär skapas parksammanhang som både ger identitet och värden för Pulsenområdet men också blir viktiga länkar i Borås samlade grönstruktur. De tre stråken som tillsammans bildar en helhet är den Urbana parken, Å-promenaden och den Vertikala parken. 

Kommunens övergripande plan kring ett fem kilometer långt parkstråk genom staden

Urbana parken
Den Urbana parken är Viskans parks västra gren genom området. Från Sven Eriksonsgatan i norr, ner via Kapellgatan och vidare längs Nils Jakobsonsgatan skapas en tydlig koppling ner mot St Birgitta griftegård. Med öar av grönska och aktivitetsytor förändras gatan från en överbred trafikyta till en småskalig och varierad miljö. Här finns plats för häng, lekfulla inslag, skate och parkour. Parken erbjuder sekvenser av grönska och aktiviteter samtidigt som nödvändig fordonstrafik kan använda gaturummet. 

Å-promenaden
Längs med Viskans västra strand skapas en serie rum och sekvenser. Å-promenaden erbjuder varierade upplevelser där det vattennära läget och befintliga gröna miljöer är självklara kvaliteter, inte minst den värdefulla befintliga vegetationen längs med ån. Nya föreslagna brokopplingar länkar samman Pulsenområdet med Viskans östra strandkant vilket möjliggör för nya rörelsemönster. Avsikten är att stråket ska kunna attrahera både boende och verksamma inom Pulsenområdet samt besökare från resten av staden.

Vertikala parken
Områdets utropstecken! Den Vertikala parken knyter samman Pulsenområdet med stadskärnan och fungerar som en sammanbindande grön länk inom området. Ett tredimensionellt parkstråk som har flera olika funktioner längs med sträckan
och som i sig själv bildar ett attraktivt besöksmål vilket stärker områdets identitet.
Det upphöjda förbindelsestråket knyter an till ett historiskt sätt att röra sig till fots, snabbt och obehindrat inom ett industriområde.

Gatuvy söderut längs Nils Jacobsgatan (Urbana parken)