projekt-kristinebergs-strandpark-featured

Kristinebergs strandpark

Under 2004 utlyste Stockholm stad en arkitekttävling om en ny stadsdelspark på nordvästra Kungsholmen. Stockholms stads vision för den nya parken var omfattande.

Kristinebergs strandpark var också stadens största parksatsning på 50 år. En rejäl satsning och ett sätt att manifestera värdet av gröna miljöer som en del av Stockholms identitet. Anledningen till att denna parksatsning planerades just här var uppförandet av en stor och tät stadsdel, Nordvästra Kungsholmen, som med sina 3000 bostäder och 10 000 arbetsplatser behövde grönytor och ett omhändertaget möte med vattnet Ulvsundasjön.

PLATSEN

På nordvästra Kungsholmen i Stockholm har en ny stadsdel och en ny stadsdelspark byggts. Den nya parken ansluter geografiskt till några fina exempel på “Stockholmsskolans” parker, exempelvis Fredhällsparken och Rålambshovsparken samt Kristinebergs slott med anor från 1600-talet.

HELHETEN

Den föreslagna parken fick en enkel grundstruktur med stor inre variation och en riklighet av upplevelser, aktiviteter och miljöer. Utgångspunkten finns i barockparkens grammatik och dess kulturhistoriska förankring i Kristinebergs slott, vars park tidigare sträckte sig ner till Ulvsundasjön. Vidare byggs parken upp av tre enkla, men starka element:

I norr ett sammanhängande vegetationsstråk med en rad olika aktiviteter.
I söder en bergssluttning med naturhärmande miljö inspirerad av Stockholmsskolan och angränsande parkområden.
I mitten en vidsträckt gräspelouse som i tre platåer, en i konstgräs, trappas ner mot vattnet där den avslutas i en trätrappa.

ÅR: 2004
–2010
UPPDRAGSTYP: Vinst i inbjuden tävling, fördjupning och projektering
ORT: Stockholm
BESTÄLLARE: Stockholms stad

AKTIVITETSSTRÅKET

Med barockparkens boskéer som förebild skapas ett samlat vegetations- och aktivitetsstråk ner mot vattnet. Närmast Ulvsundasjön är aktiviteterna lugnast, platser för avkoppling och stillhet. Längre upp mot öster blir det allt mer livfullt med en labyrintisk lekboské, skateboardanläggning och en loungeentré mot Nordenflychtsvägen. Varje boské har en helt egen exotisk vegetation som Jättethuja, Sekvoja och Svarttall som till stor del skapar dess karaktär.

PAVILJONGEN

En parafras på trädgårdspergolan avslutar raden av boskérum mot vattnet. Det luftiga taket byggs av ett stålramverk hängande i ett antal kraftfulla bågar. Under taket står två mindre byggnadsvolymer placerade, en mot vattnet för restaurangändamål, och innanför en mindre för parkens ändamål. Stora öppningsbara glaspartier utmed pergolans södersida släpper in parkrummet i byggnaderna och förstärker känslan av att vara utomhus.

BERGSSLUTTNINGEN

Där parken gränsar mot det kuperade landskapet förändras successivt vegetationen från en torrare del dominerad av tall och ek till en artrik lövskog längre ner. Tillsammans med ett urval av arter skapas miljöer med många utryck och karaktärer under parkens livstid. Som ett led i utvecklingen av de olika bestånden etableras efter hand ett fältskikt med lämpliga örter för platsen och dess uttryck.

Situationsplan över Kristinebergs strandpark.
En boské i aktivitetsstråket leder in i parken. Här med karaktärskapande jättethuja, Thuja plicata "Excelsa".
Ner mot vattnet övergår aktivitetsparken i lugnare rum. Fotograf: Ola Österling.
Nedre delen av pelousen med lekplats och damm. Vid kajkanten restaurangpaviljongen. Fotograf: Ola Österling.
Uteservering vid restaurangpaviljongen.Fotograf: Ola Österling.
Kajbryggan mot Ulvsundssjön. Fotograf: Ola Österling.
Ett lekparti i en av boskéerna. Exotisk och varierad växtgestaltning har varit en av parkens hörnstenar. Fotograf: Ola Österling.
Skejtparken med sina exotiska sekvojor utgör en av aktivitetsboskéerna. Fotograf: Ola Österling.
Sektion I- Entrérum. Karaktärsskapande träd i hårdgjord yta, plats för cyklar mm. Informella sittplatser.
Sektion II- Skateparken. Yta för skateboard. Specialgjord ramp i betong. Många sittplatser och karaktärsskapande träd.
Sektion III- Lekparken. Inspirerande yta för lek. Bitvis tät vegetation ger labyrintisk upplevelse.
Sektion IV- Picnic. Yta för soliga sittplatser, flexibel.
Sektion V- Gräsparken. Varma sittplatser i meditativ och behaglig miljö.