Lommarstranden- stadsnära naturliv

På uppdrag av Norrtälje kommun har vi utvecklat visionen och ritat strukturen för den första etappen av stadsutvecklingsprojektet Lommarstranden. I det unika läget vid sjön Lommaren väster om stadskärnan planeras stadsdelen. Med naturen inpå knuten blandas vardagsliv med friluftsliv, samtidigt som det centrala Norrtäljes utbud bara är ett stenkast bort.

Visionen för Lommarstranden utgår helt från platsens belägenhet i staden, naturmarken och för framtiden hållbara lösningar. Att med så varsam hand som möjligt ta platsen i anspråk och åstadkomma en tydlig identitet med höga sociala värden. Dessa ambitioner har sammanfattats i tre övergripande ledstjärnor för projektet;

Omtänksamt
Lommarstranden kännetecknas av omtanke och respekt för människor, platsen och för framtiden. Området tar hänsyn till platsens historia och Norrtäljes identitet samtidigt som förutsättningar för en hållbar livsstil tillskapas.

Naturen inpå knuten
I området blandas vardagsliv med friluftsliv. Här ser du trädridån ut genom sovrumsfönstret, möjligheten att från bostaden kliva rakt ut bland blåbärsris och mossa eller ut och motionera i elljusspåren. Lommaren erbjuder storslagna bad, stränder, promenadsupplevelser

Barnen & grannskapet
En uppbyggnad kring social värden så som spontana möten grannar emellan. Mycket barnvänligt med lekmöjligheter och närmiljöer för barn och deras kreativitet och fantasi. En tydlig orienterbarhet och grannsämja bidrar till en hög upplevd trygghet.

Sociala Noden
En avgörande förutsättning för exploateringen inom Lommarstranden etapp I är parkeringsfrågan. Då ambitionen med bebyggelsestrukturen är att minimera större intrång i landskapet och så varsamt som möjligt ta platsen i anspråk innebär det att vissa traditionella lösningar såsom underjordiska garage under respektive kvarter inte kommer vara möjligt. Istället föreslås den “Sociala Noden”, en större gemensamhetsanläggning, centralt placerad inom området, för att tillgodose boendeparkering. Funktioner som bilpool, källsortering, cykelgarage och så vidare kan också samlas inom Norden.

Lommarstranden etapp I innehåller över 500 bostäder i olika upplåtelseformer och storlekar, området får även en ny förskola samt flertalet offentliga platser.

ÅR: 2017-
UPPDRAGSTYP: Strukturplan, gestaltningsprogram & strategisk rådgivning
ORT: Norrtälje
BESTÄLLARE: Norrtälje kommun

Lommarstranden präglas av sin närhet till centrala Norrtälje. En ny gång- & cykelbana kopplar samman området med stadskärnan.

Visionen för Lommarstranden utgår helt från platsens belägenhet i staden, naturmarken och för framtiden hållbara lösningar. Att med så varsam hand som möjligt ta platsen i anspråk och åstadkomma en tydlig identitet med höga sociala värden

Illustrationsplan över Lommarstranden etapp I med föreslagen bebyggelse.

Stort fokus kommer ligga på “Grannskapet” – bostädernas relation till de gemensamma ytorna mellan huskropparna. Social samvaro, gemensamma funktioner och lek anordnas här.

En trädpromenad kopplar samman bebyggelsen på höjden med den Sociala Nodens publika tak.