projekt-lommarstranden-skiss-featured

Lommarstranden

Utvecklingen av Lommarstranden sker i en unik och känslig miljö intill sjön Lommaren väster om stadskärnan. Det gamla luftvärnsområdet Lv3 i direkt anslutning till projektområdet är idag kulturmiljöskyddat vilket ställt höga krav på områdets gestaltning. Lommarstranden etapp I innehåller över 500 bostäder i olika upplåtelseformer och storlekar, området får även en ny förskola samt flertalet offentliga platser.

På uppdrag av Norrtälje kommun har Sydväst arbetat med vision-, struktur och programarbete för Lommarstranden etapp I. Uppdraget har vidare innefattat flertalet samverkansmöten där projektorganisation, kommunala förvaltningar, byggherrar och deras arkitekter diskuterat och arbetat fram riktlinjer & principer för exploateringen av området. Sydväst har även haft roll som beställarstöd i gestaltningsfrågor rörande kvartersmark, byggherresamordning samt detaljplanearbete.

Visionen för Lommarstranden
Med naturen inpå knuten blandas vardagsliv med friluftsliv, samtidigt som det centrala Norrtäljes utbud bara är ett stenkast bort. Visionen för Lommarstranden utgår helt från platsens belägenhet i staden, naturmarken och för framtiden hållbara lösningar. Att med så varsam hand som möjligt ta platsen i anspråk och åstadkomma en tydlig identitet med höga sociala värden. Dessa ambitioner har sammanfattats i tre övergripande ledstjärnor för projektet:

Omtänksamt – Lommarstranden kännetecknas av omtanke och respekt för människor, platsen och för framtiden. Området tar hänsyn till platsens historia och Norrtäljes identitet samtidigt som förutsättningar för en hållbar livsstil tillskapas.

Naturen inpå knuten – I området blandas vardagsliv med friluftsliv. Här ser du trädridån ut genom sovrumsfönstret, möjligheten att från bostaden kliva rakt ut bland blåbärsris och mossa eller ut och motionera i elljusspåren. Lommaren erbjuder storslagna bad, stränder, promenadsupplevelser

Barnen & grannskapet – En uppbyggnad kring social värden så som spontana möten grannar emellan. Mycket barnvänligt med lekmöjligheter och närmiljöer för barn och deras kreativitet och fantasi. En tydlig orienterbarhet och grannsämja bidrar till en hög upplevd trygghet.

ÅR: 2017
UPPDRAGSTYP: Strukturplan, gestaltningsprogram & strategisk rådgivning
ORT: Norrtälje
BESTÄLLARE: Norrtälje kommun

Processen
Det stora antalet genomförda samverkansmöten/workshops i projektet har syftat till att skapa delaktighet hos både byggherrar och kommunen samtidigt som en gemensam spelplan och målbild för de olika aktörerna etablerats. Med utgångspunkt i den av Sydväst-framarbetade visionen med värdeord specifika för området har workshopsen behandlat en rad frågor rörande helhet och projektspecifika principer. En viktig aspekt har varit att gemensamt fokusera på boende- & vistelsekvaliteterna i området. Vilket ramverk som ska gälla samtidigt som varje förslagsställare ska ges tillåtelse att tolka de gemensamma riktlinjerna gällande gestaltning. Ambitionen är en varierad men tilltalande helhet. Under förslagsprocessen för kvartersmark har byggherrarna redovisat hur man förhåller sig till de gemensamma värdeorden och “Norrtäljekänslan”.

Sydväst har sedan agerat beställarstöd i gestaltningsfrågor rörande kvartersmark. Arbetet har inneburit granskning och förhandlingar med byggherrar kring gestaltning, byggherresamordning samt rådgivning vid detaljplanearbetet.

Lommarstranden präglas av sin närhet till centrala Norrtälje. En ny gång- & cykelbana kopplar samman området med stadskärnan.
Illustrationsplan över Lommarstranden etapp I med föreslagen bebyggelse.
Framtagen struktur och gemensamt beslutade riktlinjer redovisas i ‘Lommarstranden etapp I – struktur- & riktlinjedokument’. 12 kapitel behandlar bland annat trafikstruktur, bebyggelsegestaltning, markbehandling och publika platser.