projekt-stangby-stadsdelspark-perspektiv-featured

Stångby stadsdelspark

Stångby är en av de orter i Lunds kommun som vid sidan av staden planeras växa mest. Befolkningen i Stångby har ökat från 658 personer (år 2000) till 1690 (år 2013). Det nya utbyggnadsområdet i ortens östra del är ett ytterligare steg mot att låta Stångby växa. Tanken är att skapa ett fristående samhälle med en attraktiv boendemiljö och en egen identitet. I denna plan ingår en ny stadsdelspark.

Sydväst har tagit fram ett gestaltningsförslag för den kommande parken, vilket ska ligga till grund för detaljprojektering. I parkens utformning ska det även integreras en stor dagvattenanläggning som förutom fördröjning och rening även ska bidra med rekreativa och biologiska värden.

Förslaget
Stångby stadsdelspark ligger mitt i det skånska slättlandskapet. Parken spänner mellan det öppna slättlandskapet i norr och de centrala delarna av Stångby i söder. I framtiden blir parken hjärtat i det nya stationssamhället. Förslaget har som målsättning att skapa en park med en enkel grundstruktur, stor inre variation och rikligt med upplevelser och aktiviteter. För att uppnå detta bygger parkens struktur på tankar om omslutande vegetation mot väder och vind, topografi, siktlinjer, öppna ytor och mindre rum.

ÅR: 2017
UPPDRAGSTYP: Gestaltning
ORT: Lund
BESTÄLLARE: Lunds kommun
Översikt- Stångby idag och imorgon.

Den nya mötesplatsen
Stångby stadsdelspark ska bli en självklar mötesplats i det nya Stångby. För att nå dit är det viktigt att parken är lättillgänglig för gående och cyklister. Parken har därför många entrépunkter som vänder sig mot bebyggelsen och mötesplatser och stråk som kopplar samman dessa.

Modern etableringsteknik
De större sammanhållna trädplanteringarna är naturhärmande miljöer med inspiration från olika biotoper i Skåne. Trädplanteringarna etableras enligt en teknik som har utvecklats på Alnarp där planteringar med små plantor redan efter några få år skapar intressanta miljöer, såväl ur upplevelseperspektiv som ur biologisk synvinkel. På så sätt skapas också pedagogiska värden genom att den botaniska anläggningen är i ständig förändring och utvecklas över tid.

Dagvatten som resurs
Fördröjning av dagvatten ger en tydlig identitet till parken. Ett befintligt dikesföretag öppnas upp och görs både synligt och tillgängligt genom bryggor, spänger och varierande släntlutningar. Dagvattenmagasinen avslutas i ett våtmarksområde norr om Vallkärravägen. Våtmarken tillåts utvecklas mer spontant över tid än andra delar av parken. Här finns även en större grillplats och en utsiktsplats med vy över de öppna åkrarna. De massor som blir över i anläggandet används för att dramatisera befintlig topografi och skapa nya nivåskillnader i ett annars platt landskap.