Bäveån Uddevalla – Kajpromenad med översvämningsskydd

När ett översvämningsskydd byggs i Uddevalla innebär det en unik möjlighet att utveckla den centrala staden. Den etapp som ska skydda den befintliga staden har ett fantastiskt läge med 1,3 kilometer strandlinje i direkt anslutning till Bäveån. På tio minuter nås hela centrala Uddevalla med cykel och en promenad på 15 minuter kan ta dig hela vägen från Västerbron och ut till Byfjorden vid Badö-Bäve.

På uppdrag av Uddevalla kommun har Sydväst tillsammans med Sweco och Bohusgeo arbetat fram en förstudie med lösningsförslag på hur staden ska skyddas mot översvämningar. Arbetet med Kajpromenad med översvämningsskydd grundar sig på tre viktiga problemställningar:

  • Uddevallas centrala delar drabbas återkommande av översvämningar vid höga havsnivåer. Förväntad havsnivåhöjning kommer att förvärra situationen och det finns därför ett ökande behov av att skydda den befintliga staden och dessutom skapa förutsättningar för fortsatt stadsutveckling.
  • På grund av ras- och skredrisk är stora delar av dagens kajmiljöer avspärrade. För att åter igen göra Uddevallas möte med vattnet tillgängligt måste dessa områden säkras.
  • Uddevalla behöver fortsätta att utveckla och förädla sina offentliga miljöer. Det gäller inte minst stadens möte med vattnet där attraktiva stadsmiljöer kan gynna folk- och båtliv och stärka Uddevallas marina profil.

Den fördjupade förstudien innehåller samtliga viktiga förutsättningar för att kunna projektera bygget av ett översvämningsskydd längs Bäveån. Förstudien säkerställer väsentliga tekniska lösningar samt föreslår idéer om gestaltning delsträcka för delsträcka. Den utgör också ett underlag för ansökningar i tillståndsprocessen vid ett genomförande.

Läs förstudien i korthet, eller rapporten i sin helhet:

ÅR: 2018
UPPDRAGSTYP: Strategisk rådgivning, gestaltning och utredning
ORT: Uddevalla
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun
SAMARBETSPARTNERS:

Sweco & Bohusgeo

Illustrationsplan ÖS etapp I
Visionsbild mot Museibryggan framför Bohusläns museum

Uddevallas väg mot en hållbar framtid
Centrala Uddevalla är beläget i ett låglänt område med Bäveån som strömmar genom staden och delar den i två delar, en nordlig och en sydlig. Staden drabbas återkommande av översvämningar vid högvatten i Byfjorden. Runtom staden är terrängen högre vilket gör att det också samlas stora mängder vatten från omgivningarna i stadens centrala delar vid kraftig nederbörd med risk för översvämningar och skador på byggnader.
Delar av centrala staden, väster om Göteborgsvägen/Västerlånggatan är intressanta ur exploateringssynpunkt. Uddevalla har liksom många andra kustnära städer haft verksamheter och industrier nära vattnet. Idag exploateras dessa områden i allt större utsträckning och även Uddevalla har liknande planer. För att möjliggöra en kommande exploatering och för att skydda befintlig stad mot de återkommande översvämningarna har tankarna på ett översvämningsskydd funnits med i den kommunala planeringen under många år.

En viktig förutsättning för projektet är att skyddet inte bara ska byggas för att förhindra översvämningar utan också för att skapa vackra och tilltalande miljöer kring vattnet för människor att vistas i.
Utöver problem med översvämningar har områdena nära Bäveån stabilitetsproblem och flertalet kajer är idag avstängda för allmänheten eftersom det finns en risk för skred. Därför har det även tagits fram en strategi och lösningsförslag på hur de vattennära områdena kan skredsäkras så att kajmiljöerna kan användas utan risk.

Delar av Uddevalla under vatten i period av översvämning. Bildkälla: Uddevalla kommun
Bilden visar nivån vid högsta beräknade havsvattenstånd +2,8 för år 2100. Bildkälla: Sweco

Översvämningsskydd och nödvändig teknik integreras i stadsmiljön
Översvämningsskyddet utgörs i de flesta fall av en stålspont som sträcker sig ner till underliggande lerlager som skydd mot inflöde av vatten både ovan och under mark. Höjden på det permanenta skyddet ska vara +2,3 och vara påbyggnadsbart till +2,8. Skyddet placeras alltid på allmän platsmark och i lägen där det medför störst flexibilitet för framtida stadsomvandling och där den visuella och fysiska barriäreffekten blir så liten som möjligt.
För att skydda staden från höga havsnivåer behöver flera åtgärder utföras. Översvämningsskydd som sticker upp till önskad skyddsnivå är en del och tätning runt korsande ledningar är en annan. För att förhindra att vatten sipprar genom genomsläppliga jordlager (fyllnadsmassor) behövs även en konstruktion med tätning genom fyllnadsmassorna ner i leran.

Flera faktorer ligger bakom föreslagen placering av översvämningsskyddet. Hänsyn har tagits till förutsättningar både ovan och under mark. Under mark har åtgärderna för att skredsäkra den vattennära marken varit speciellt styrande, men även befintliga påldäcks- och brokonstruktioner vars tekniska livslängd inte är uppnådd har påverkat placeringen av skyddet. Ovan mark har ytkrav för att säkerställa befintliga och föreslagna funktioner på insida och/eller utsida av skyddet påverkat placeringen. Likaså har fastighetsgränser styrt placeringen av skyddet som i alla sina delar ska ligga på kommunägd mark avsedd för allmänt ändamål.

Säkra samt tillgängliga kajer och stränder. För att kunna tillgängliggöra kajer och stränder längs Bäveån behöver stora delar av området säkras mot skred, sättningar och erosion. Det innebär oftast kombinationer av lösningar som avsläntning, Kalk-cement-pelare, påldäckskonstruktioner, lättfyllning och tryck-bankar i ån.

Visionsbild i Årummet på norra sidan blickandes österut
Visionsbild från Museiparken blickandes mot Bäveån och Gamla badhuset på andra sidan samt Bohusläns museum i väster
Visionsbild mot Museibryggan framför Bohusläns museum

Årummet – är ett av det historiska Uddevallas viktigaste stadsrum. Med Bäveån som självklar mittpunkt erbjuder de båda sidorna en rad skiftande upplevelser från den täta stenstadens höga densitet till gröna parkdelar. Kajernas granitmurar och Årummets karaktäristiska broar bildar tillsammans med raderna av lindar platsens identitet och omfamnar den välkända vyn från Årummet mot Klocktornet i öster

Museiparken – har förutsättningar att bli en självklar mötesplats i Uddevallas centrala delar. Här möter hamnen innerstaden och här ger både båtliv, kollektivtrafik, cykel-, gång- och fordonstrafik ett bra underlag för ett aktivt folkliv. I arbetet med översvämningsskyddet har två förslag för Museiparken beaktats. Dels ett ”0-alternativ ÖS” där dagens park bevaras, dels en utvecklad park där en mer varierad och attraktivare stadsmiljö föreslagits.

Museibryggan – Området vid Bohusläns museum får ett nytt möte med vattnet. Här kommer inspirationen från kustsamhällenas brygga. En plats för båtliv, möten och händelser som i ett attraktivt söderläge trappar sig ner mot vattnet. Bryggorna kan användas som en del av museets verksamhet eller vara för allmänt båtliv. På sträckan finns ett antal mindre sjöbodar som skapar målpunkter och en större intimitet.

Visionsbild Riversideängen med Byfjorden i väster
Visionsbild Badhuskajen blickandes mot stadskärnan
Visionsbild Södra Hamnplan med Petterssonska huset till höger och Gamla badhuset i fond

Riversidebryggan och Riversideängen – är den del av strandpromenaden som löper längs Bäveån på sträckan väster om Bohusläns museum. Här finns möjligheter att utveckla den gröna miljön och skapa ett stillsammare möte med vattnet. Söder om Mötesplats Riverside ligger en gångväg i trä, träd placerade i dungar och bryggor som sträcker sig ut över stenskoningen. På Riversideängen erbjuds återigen en plats för aktivitet och rekreation. En temporär markanvändning som ger lägre investering nu, i avvaktan på en långsiktig utvecklingsstrategi.

Badhuskajen – Kajen framför Gamla Badhuset är en generös brukskaj där bland annat de vita båtarna har sin verksamhet. Kajen är en av de nyaste inom området och kan till stora delar behållas. Översvämningsskyddet placeras i kajkonstruktionens bakkant och utformas som en lång bänk med sittmöjligheter åt flera håll. Dagens hamnkontor byts ut till en ny byggnad som, förutom gästhamnsfunktioner och förråd för Turistcentret, även innehåller en pumpstation för dagvattenhantering.

Södra Hamnplan – Där Junogatan möter Asplundsgatan skapas en hamnplan som kan ta hand om den komplexa miljön där gammalt möter nytt och med rörelsestråk åt skilda håll. Som nod på platsen placeras ett konstverk i Junogatans siktlinje. Konstverket blir ett landmärke och en ny mötesplats i staden. Närmast vattnet skapas en trafikskyddad miljö med trädäck och skira träd.

Läs mer om Sydvästs förslag till en stadsutvecklingsvision i centrala Uddevalla