projekt-starno-sjostad-featured

Stärnö Sjöstad

På uppdrag av Karlshamns kommun har Sydväst tagit fram förslag på hur området Stärnö Sjöstad kan utvecklas till en ny stadsdel. Stärnö, halvön utanför centrala Karlshamn, ska exploateras med bostäder, publika platser och viss verksamhet, mitt i ett unikt skärgårdslandskap. Stärnö innehåller redan idag strövområden och ett tidigare stenbrott. Diabasbrottet, där bland annat fasadmaterialet till Empire State Building i New York brutits, är idag nedlagt men stora synliga spår finns kvar, bland annat i en 25 meter hög bergvägg och två djupa hål där stenen brutits. Kombinationen av den dramatiska industrihistorien, hav och skärgård samt de varierade kanterna mot vattnet skapar unika förutsättningar.

I förslaget till strukturplan för Stärnö Sjöstad har Sydväst tagit fasta på att skapa en robust struktur som ger en hög flexibilitet och möjliggör olika exploateringsgrader, utbyggnad över tid samt variation i boendeformer. En viktig aspekt har varit förhållningssättet till det unika industrilandskapet. För att hantera denna stora skala har extra fokus lagts på den mindre och nära skalan i gestaltningen både av bebyggelsen och mellanrummen. Stärnö Sjöstads grannskapskvarter tar sin utgångspunkt i generaliteten i Karlshamns rutnätsplan, men skalas ner för att tillskapa unika egenskaper och stor variation med en egen identitet.

Uppdraget har innefattat att ta fram två alternativa scenarion med olika grad av exploatering. Sydväst har föreslagit 386 bostäder i alternativet med lägre exploatering och 492 bostäder i alternativet med högre exploateringsgrad.

ÅR: 2019
UPPDRAGSTYP: Parallellt uppdrag, vision och strukturförslag
ORT: Karlshamn
BESTÄLLARE: Karlshamns kommun
Platsens kvaliteter idag innefattar bland annat det unika läget vid havet, de stora naturvärdena och platsens industriella historia.
Platsens kvaliteter idag innefattar bland annat det unika läget vid havet, de stora naturvärdena och platsens industriella historia Konceptet vid framtagandet av struktur för Stärnö. Målet har varit att utgå från platsens unika egenskaper samtidigt som en god boendemiljö tillskapas.

I strukturplanen har ett antal unika målpunkter använts för att skapa landmärken och igenkänning. De har också hjälpt till att påverka planstrukturen så att önskvärda förskjutningar av huvudgatan kan uppstå. Dessa blickfång pekas också ut som projekt som behöver extra stor omsorg i utformningen för att kunna bli solitärer med verkshöjd som blir symboler för den nya stadsdelen.

Spåren från industriverksamheterna ska givetvis inte suddas ut. Istället kan befintliga element lyftas fram, som kajkonstruktioner och de hisnande utsiktspunkter och promenader som uppstått. Valen av mark- och byggmaterial i park och naturmiljöer bör präglas av återbruk där t ex reststen från diabasbrytningen kan användas.

Stigande havsnivåer på grund av klimatförändringar hanteras genom grundläggningsnivåer på +3,0 meter där anslutningar mot befintliga marknivåer hanteras med slänter, stödmurar och trappor. Strandpromenad, befintliga kajer och stränder kan bibehålla sina nuvarande nivåer.

Stärnö Sjöstad angörs i norr från Södra Stärnövägen och i söder från Boövägen. Sjöstadsgatan löper som en ryggrad genom Sjöstaden med en linjeföring gjord för att skapa vyer mot utsikter och landmärken. Huvudgatans sektion rymmer gång, cykel, bil, trädplantering och dagvattenhantering. Längsgående parkering kan i vissa lägen möjliggöras i trädzonen. Gränderna i kvartersdelen är av gångfartskaraktär och utformas för låga hastigheter och ska erbjuda förutsättningar för ett liv med bandymål och bollar samt med stora gröna värden.

Anlagd park och naturlig grönska genomsyrar området och flätas in i bebyggelsen gårdsmiljöer. För att skapa en trivsam och hållbar miljö föreslås mycket grönska även inom kvarteren. Häckar runt parkeringar och strategiskt placerade träd ger en ombonad och grön karaktär även vid en högre exploatering.

Kajer och bryggor inom området erbjuder möjligheter till vattenaktiviteter som racingkajak (200 m för sprint ryms t ex inom brottet), kabelpark (wakeboard, vattenskidor), dykled (vrak och marinbiologi), fridykning (brotten), SUP, windsurfing och såklart segling i olika klasser. Ett Marint centrum föreslås på Stärnöpiren där marinbiologi, marinarkeologi, sjöfarts- och industrihistoria kan samlas under ett tak.

Skiss över Stenparken, områdes nya stadsdelspark.
Skiss över bostadsgränd.