projekt-tullhusstranden-featured

Tullhusstranden

Tilldelat Sveriges Arkitekters pris SIENAPRISET 2016 och Skånes arkitektur 2017

Där Simrishamn möter havet fångar Tullhusstranden upp platsens karaktär och småskalighet med robusta, tidlösa tillägg och moderna inslag. Utformningen lyfter fram den lilla sandstranden, möjliggör soliga sittplatser.

Hjärtat i detta uppdrag är den lilla sandstranden, i folkmun kallad Gustafs strand, som sägs vara läget för Simrishamns första hamn. I anslutning till stranden fanns en slip i vackert patinerad betong, som bland annat användes av Segelsällskapets seglarskola sommartid. Invid slipen låg en liten vågbrytare i sprängsten. Längs den trafikerade Strandvägen löpte en gång- och cykelväg som mot vattnet avgränsades av en låg platsgjuten betongmur med ett slitet stålräcke med belysningsarmaturer på. Nedanför muren en vackert lagd glacis av sprängstensblock. Platsen hade starka inneboende kvaliteter i skala och vattenkontakt som egentligen bara behövde lyftas fram. Det första greppet vi tog fasta på var därför att föreslå en nedsänkt promenad som skapade ett avstånd från Strandvägens biltrafik.

En av förutsättningarna var också att ta med ett landmärke i anläggningen – båken. Den är placerad som ett rundningsmärke längst ut på den lilla vågbrytaren och är synligt både från havet, i Storgatans förlängning och längs med Strandvägen, både ifrån norr och söder. Promenaden med sin svepande rörelse erbjuder gradänger, trappor och en liten brygga som gör det möjligt att komma ner till den lilla sandstranden och nära vattnet. Det har varit viktigt att skapa en bra känsla i material, form och skala som samspelar med platsen och gör gestaltningen självklar. Materialpaletten består i huvudsak av trä och corténstål, material flitigt använda i skeppsbyggeri genom historien och i många samtida strandpromenader. Här valde vi att använda azobéträet som beklädnad på trämuren som ramar in den nedsänkta promenaden. Även den svängda bänken på piren, sittbänkar och fyrbåken är utförda i azobé. Stor vikt har lagts vid detaljeringen träet, t ex radiell sågning av brädor och placering av infästningar. Corténstål har använts i murens gavlar, trappor, stödmurens fasad och i detaljerna på fyrbåken. Betongen i olika bearbetningar har också varit en viktig beståndsdel. Vältbetong som bland annat introducerades för att promenaden skulle kunna snöröjas, ger en nästan medelhavslik känsla sommartid. Den grova betongytan avslutas mot vattnet av en våtgjuten krönsten med rundad framkant och en hög halt av vitcement. Dess ljusa linje tecknar promenadens svepande kontur.

Tullhusstranden belönades med Sienapriset 2016 och Skånes arkitekturpris 2017. Sienapriset tilldelades projektet med följande motivering:

”Med Tullhusstranden har Simrishamn fått ett förnyat fokus på stadens möte med havet. Med en landskapsarkitektur som på ett självklart sätt fogar samman stråk, rörelser, rum och ytor lyfter den sin omgivning. Resultatet är anspråksfullt i sin anspråkslöshet.”

ÅR: 2013
–2016
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Simrishamn
BESTÄLLARE: Simrishamns kommun
SAMARBETSPARTNERS:

ÅF Lighting (belysningsförslag), Tyréns (K)

Fotograf: Werner Nystrand
Befintlig vågbrytare och slip har arbetats in i gestaltningen. Fotograf: Werner Nystrand
Cortén och azobé används genomgående. Fotograf: Werner Nystrand
Långbänkar i solen. Fotograf: Werner Nystrand
Vältbetongen avslutas med en slät, ljus krönsten. Fotograf: Werner Nystrand
Båken är belyst och syns på långt håll nattetid. Fotograf: Werner Nystrand
Promenaden är tillgänglig för alla. Fotograf: Werner Nystrand
projekt-tullhusstranden-jmf-dag projekt-tullhusstranden-jmf-natt
Foton: Werner Nystrand, 2019
projekt-tullhusstranden-jmf2-dag projekt-tullhusstranden-jmf2-natt
Foton: Werner Nystrand, 2019
Illustrationsplan.
Collage framtaget inför genomförandet.
projekt-tullhusstranden-jmf-skiss-efter projekt-tullhusstranden-jmf-skiss-fore
Tidig skiss och platsen innan genomförandet.