projekt-vasterport-featured

Platser vid havet

Den nya stadsdelen Västerport ska växa fram mellan havet och befintliga staden. Ambitionen är en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel för alla. När industrihamnen, bangården och stationsområdet flyttas från nuvarande lägen blir stora ytor mark tillgängliga för stadsutveckling. Den nya stadsdelen och den gamla staden ligger sida vid sida och ska länkas ihop med varandra. Den 650 meter långa kajen där lastfartyg idag ligger kommer förvandlas till ett publikt stråk för hela staden.

Som ett steg i att börja definiera hur Västerport i framtiden ska komma att se ut valde kommunen år 2016 ut tre arkitektteam för ett parallellt uppdrag kring hur området ska komma att gestaltas.

Team Spacescape, Okidoki! & Sydvästs förslag heter ”Platser vid havet” där en robust struktur skapar en blandad, grön stadsmässighet i havsnära urbanitet. För att utnyttja det vattennära läget har kajen delats upp i ett antal olika zoner som ger ett varierat möte med vattnet, både vad gäller funktioner och upplevelser. Hamntorget är den självklara platsen för folksamlingar och evenemang. Här ligger publika byggnader med program som aktiverar platsen. Ett nytt stadsbad ute på piren erbjuder varmbad inne och ute, en ny surfbassäng och surfcenter låter Varbergs kända surfkultur få en självklar plats i stadsdelen. Ett allaktivitetshus – Växthuset ligger i anslutning till Hamntorget och vid Växtplatsen precis intill lägger turbåtarna för djuphavsfiske till.

Mitt genom Västerport skapas en ny nord-sydlig koppling, Barnens boulevard, som är ett trafiktryggt och vindskyddat gaturum med lägre bebyggelse och radhus. Barnens boulevard förbinder Societetsparken i söder med nya Hamnparken i norr. Längs detta offentliga men småskaliga stråk ligger områdets två förskolor, campusområdets nya Kunskapstorg samt mindre platsbildningar för bostadsnära lek och spontanidrott.

Flödespotentialen är högst i Västerports södra delar där stadsdelen tydligt kopplar till den gamla stadskärnan. Intensiteten avtar däremot i norra delen på grund av att de öst-västliga kopplingarna inte är lika starka. Denna skillnad mellan intensitet och lugn är en kvalitet att jobba med och inte mot.

ÅR: 2016
UPPDRAGSTYP: Parallellt uppdrag
ORT: Varberg
BESTÄLLARE: Varbergs kommun
SAMARBETSPARTNERS:

Spacescape, Okidoki! arkitekter och Iterio

Längst i söder ligger Hamntorget, ett nytt attraktivt och multifunktionellt stadsrum och Varbergs strandnära vardagsrum. Torget har direktkontakt med stationsområdet, den befintliga hamnen i söder, campusområdet, piren och en ny hotellanläggning – en naturlig mötesplats för alla.
Ett intensivt folkliv och aktivitetskluster i söder övergår successivt till en allt lugnare kajmiljö i norr.
Den norra delen av befintlig kaj, som består av en annan konstruktion än den södra, är lättare att göra om och här är målsättningen att skapa en småskalig Brygghamn där närhet och kontakt med vattnet ligger i fokus och synliggör ekosystemtjänster.